Styrker forskning på antibiotikaresistens

13 millioner kroner til to forskningsprosjekter innen antibiotikaresistens

Styrene for Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter (FFL) og forskningsmidler over jordbruksavtalen (JA) har innvilget ca. 13 millioner kroner til to kompetanseprosjekter for næringslivet. Veterinærinstituttet er prosjektleder for begge. Prosjektene er knyttet til antibiotikaresistens hos fjørfe.

Det ene prosjektet skal vurdere om kinolonresistente E.coli hos norsk kylling og kalkun overføres til forbruker og eventuelt kan bidra til økt forekomst av antibiotikaresistens hos mennesker.

Det andre prosjektet har som mål å legge det faglige grunnlaget for en bærekraftig produksjon av ordinær norsk slaktekylling uten rutinemessig bruk av koksidiostatika (narasin) i fôret.

Styrker forskningsinnsatsen på antibiotikaresistens

Landbruks- og matdepartementet tildeler to millioner kroner til forskning på antibiotikaresistens av hensyn til god dyrehelse og trygg mat for befolkningen for 2014. Bevilgningen skal gå via Norges forskningsråd, og skal sees i sammenheng med bevilgningen for 2015. Plan for kunnskapsgenerering utarbeidet av Folkehelseinstituttet, Mattilsynet og Veterinærinstituttet, utarbeidet for Landbruks- og matdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet, skal ligge til grunn for innsatsen.

- Dette er et prioritert område for regjeringen. Som jeg har lovet tidligere skal dette følges opp med målrettet forskningsinnsats og mer penger. Jeg er svært fornøyd med at vi nå er i gang med å få mer kunnskap om dette, sier landbruks- og matminister Sylvi Listhaug.

- Norge er i en unik situasjon innen mattrygghet og dyrehelse, og har en klar målsetning om å være blant de fremste land i verden på dyrevelferd. Dette er et av norsk landbruks sterkeste konkurransefortrinn, et fortrinn det er viktig å opprettholde. For å ivareta dette kreves det kunnskap, både om mattrygghet generelt og på områder som kan være av betydning for mattrygghet, smittepress og antibiotikaresistens, sier landbruks- og matminister Listhaug.

Til toppen