Styrker innsatsen for kvinner, fred og sikkerhet

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

-Kvinner rammes spesielt hardt av krig og konflikt. Regjeringen prioriterer å styrke norsk innsats for kvinner, fred og sikkerhet, sier statsminister Erna Solberg. I dag legger regjeringen frem en ny handlingsplan for arbeidet med kvinner, fred og sikkerhet for perioden 2015–2018.

Foto: Marita Hundershagen, FD

Statsministeren legger frem handlingsplanen sammen med utenriksminister Børge Brende, forsvarsminister Ine Eriksen Søreide, justis- og beredskapsminister Anders Anundsen og barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne.

-Til tross for økende oppmerksomhet rundt situasjonen for kvinner i krig, er realiteten fortsatt at kvinner utsettes for drap, fordrivelse, seksuelle overgrep, sult og nød. Kvinner utelukkes fra samfunnsdeltakelse og fredsforhandlinger. Det er avgjørende at kvinner får innflytelse i beslutninger som angår deres fremtid, sier Solberg.

I år er det 15 år siden FNs Sikkerhetsråd vedtok resolusjon 1325 om kvinner, fred og sikkerhet, som siden har blitt fulgt opp med ytterligere seks resolusjoner. Handlingsplanen er regjeringens verktøy for å bidra til at sikkerhetsrådsresolusjonene blir etterfulgt i praksis.

- Jeg er opptatt av at menn har like stort ansvar som kvinner for å sikre at begge kjønn blir ivaretatt i prosesser knyttet til fred og sikkerhet. Aktiv samfunnsdeltakelse av begge kjønn er også viktig for å forebygge og bekjempe radikalisering, sier statsministeren.

1325 i NATO

Det er det ikke lenger noen i NATOs kommandostruktur som mener at dette arbeidet er for spesielt interesserte. Ingen NATO-operasjoner planlegges nå uten at kjønnsperspektivet er med.

Vi har vært aktive i å utvikle NATOs direktiv for implementering av 1325, og NATOs handlingsplan på området. Over to år har vi også stilt med en norsk spesialrepresentant på området; vi har deployert genderrådgivere og vi har utviklet kompetanse, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Et hovedmål for resolusjonen er å bedre situasjonen for kvinner i konfliktområder.

Fra et forsvarsperspektiv handler det også om operativ evne og effektivitet. Erfaringene fra Afghanistan viser at en bedre kjønnsbalanse og et kjønnsperspektiv styrker kvaliteten i oppdragsutførelsen vår, bedrer situasjonsforståelsen og styrkebeskyttelsen til militære avdelinger. Vi ser at også at tilliten mellom internasjonale styrker og lokalbefolkningen øker, fortsetter forsvarsministeren.

Regjeringen vil systematisk legge til rette for at kvinner kan delta i fredsprosesser, styrke opplæringen om hvordan kvinners sikkerhets- og humanitære behov kan ivaretas, og bidra til at kvinners økonomiske og politiske posisjon og rettssikkerhet blir en tydeligere del av fredsbyggingsprosesser.

Bekjempelse av seksualisert vold skal gå som en rød tråd gjennom alle disse områdene. Regjeringen vil spesielt prioritere innsatsen i Afghanistan, Colombia, Myanmar, Palestina og Sør-Sudan. Utenriksdepartementet leder arbeidet med å lage årlige rapporter om gjennomføringen av handlingsplanen.