Styrker innsatsen for kvinner, fred og sikkerhet

- Kvinner rammes spesielt hardt av krig og konflikt. Regjeringen prioriterer å styrke norsk innsats for kvinner, fred og sikkerhet, sier statsminister Erna Solberg. I dag legger regjeringen frem en ny handlingsplan for arbeidet med kvinner, fred og sikkerhet for perioden 2015–2018.

Statsministeren legger frem handlingsplanen sammen med utenriksminister Børge Brende, forsvarsminister Ine Eriksen Søreide, justis- og beredskapsminister Anders Anundsen og barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne.

- Til tross for økende oppmerksomhet rundt situasjonen for kvinner i krig, er realiteten fortsatt at kvinner utsettes for drap, fordrivelse, seksuelle overgrep, sult og nød. Kvinner utelukkes fra samfunnsdeltakelse og fredsforhandlinger.Det er avgjørende at kvinner får innflytelse i beslutninger som angår deres fremtid, sier Solberg.

I år er det 15 år siden FNs Sikkerhetsråd vedtok resolusjon 1325 om kvinner, fred og sikkerhet, som siden har blitt fulgt opp med ytterligere seks resolusjoner. Handlingsplanen er regjeringens verktøy for å bidra til at sikkerhetsrådsresolusjonene blir etterfulgt i praksis.

- Jeg er opptatt av at vi styrker kvinner situasjon i de land hvor vi har personell fra justissektoren. Vi har flere tiltak i gang som vil hjelpe kvinner i vanskelige situasjoner, blant undervisning av politiet i FN-operasjonen i Sør-Sudan om seksualisert vold slik at de i neste omgang kan undervise befolkningen i flyktningeleirene, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen.

Regjeringen vil systematisk legge til rette for at kvinner kan delta i fredsprosesser, styrke opplæringen om hvordan kvinners sikkerhets- og humanitære behov kan ivaretas, og bidra til at kvinners økonomiske og politiske posisjon og rettssikkerhet blir en tydeligere del av fredsbyggingsprosesser.

Bekjempelse av seksualisert vold skal gå som en rød tråd gjennom alle disse områdene. Regjeringen vil spesielt prioritere innsatsen i Afghanistan, Colombia, Myanmar, Palestina og Sør-Sudan. Utenriksdepartementet leder arbeidet med å lage årlige rapporter om gjennomføringen av handlingsplanen.

Les handlingsplanen.

Til toppen