Styrker og tester Forsvarets operative evne i nord

Regjeringen foreslår økte bevilgninger for å trene alt Heimevernsbefal og -mannskap i Finnmark i løpet av året og gjennomføre en beredskapsøvelse med HV og Hæren i området Troms-Finnmark.

- Heimevernet utgjør en sentral del av vår militære beredskap og tilstedeværelse over hele landet. Det er derfor viktig at mannskapene trener og øver på sine primæroppgaver innen vakthold, sikring og forsvar av strategiske punkter i sine områder, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

I tillegg til trening av HV-personellet i Finnmark, legges det opp til en felles beredskapsøvelse til høsten med HV og Hæren for å teste reaksjonsevne og øve på samvirke. Det planlegges med deltakelse fra en kompanistridsgruppe på 150 befal og mannskaper fra Hæren samt personell fra HVs innsatsstyrker.

Regjeringen foreslår å styrke forsvarsbudsjettet med 9,7 millioner kroner i 2015 for å gjennomføre disse tiltakene.

Til toppen