Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Replikk

Styrker sårbares vern

Arbeidet mot vold i nære relasjoner er viktig for regjeringen. Derfor jobbes det nå med en ny handlingsplan rundt dette.

Reglene som skal beskytte utenlandske kvinner mot partnervold praktiseres så strengt at de svikter totalt, mener to representanter for JURK (Juridisk Rådgivning for Kvinner) i et innlegg i Dagbladet 7. november.

JURK omtaler utlendingslovens § 53. Bestemmelsen skal gi kvinner som er utsatt for mishandling i nære relasjoner, opphold på selvstendig grunnlag. Formålet er å unngå at mange forblir i skadelige forhold av frykt for å bli sendt ut av landet. JURK mener at mange som trenger beskyttelse, ikke får det. De mener at UDI praktiserer § 53 for strengt.

Arbeidet mot vold i nære relasjoner er viktig for regjeringen. Derfor jobbes det nå med en ny handlingsplan rundt dette. Planen legges fram i 2020 og skal bl.a. inneholde tiltak for å forebygge vold, og beskytte og hjelpe utsatte. Situasjonen for særlig sårbare grupper vil – i likhet med tidligere handlingsplaner – bli viet stor oppmerksomhet.

Lovgiver har ønsket å sikre at ofre for vold i nære relasjoner ikke tvinges til å velge mellom å reise ut av Norge eller å bli værende i en voldelig familierelasjon. Utlendingsloven gir derfor personer som har opplevd mishandling i samlivsforholdet, og som har hatt en oppholdstillatelse som ektefelle eller samboer, rett til fortsatt opphold etter et samlivsbrudd.

Beviskravet for mishandling er lavt, og bestemmelsen omfatter mishandling både av fysisk og psykisk art. Gjeldende retningslinjer fra UDI gir klare føringer på et lite strengt krav til sannsynliggjøring og det stilles som hovedregel ikke krav om dokumentasjon. Psykisk vold er likestilt med fysisk vold, og kan i seg selv være tilstrekkelig grunnlag for opphold. Tillatelse kan også gis på grunnlag av en enkeltstående hendelse, sett hen til alvorlighetsgraden og omstendighetene rundt hendelsen.

Mishandlingsbestemmelsen ble i 2018 utvidet til å omfatte mishandling utført av andre enn samlivspartneren. Samtidig ble det gjort eksplisitt unntak fra kravet til sikret underhold i slike saker, og familie til EØS-borgere ble gitt en tilsvarende rett til opphold.

For å forhindre at utenlandske statsborgere havner i en situasjon med mishandling, er det i utlendingsloven også fastsatt at en ektefelle kan nektes oppholdstillatelse i familieetablering dersom det er mest sannsynlig at søkeren eller dennes særkullsbarn vil bli mishandlet eller grovt utnyttet.

Kvinner med kort botid i Norge er særlig sårbare i en situasjon der de utsettes for vold av en partner. Både manglende nettverk, språkkunnskaper og begrenset kunnskap om det norske samfunnet bidrar til denne sårbarheten. Det er derfor viktig å forebygge og sørge for god informasjon om rettigheter.

Det er gjennomført en rekke informasjonstiltak om rett til opphold som følge av mishandling, herunder på UDIs egen informasjonsside om vold og nettportalen dinutvei.no, samt gjennom informasjonsmateriell utarbeidet i samarbeid med sentrale aktører på feltet.

Til toppen