Historisk arkiv

Styrker vergeordningen for enslig mindreårige

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

I forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett foreslår Regjeringen å bevilge 5 millioner kroner til et eget kommunalt tilskudd for avlønning og oppnevning av verger for enslige mindreårige asylsøkere.

– Det er viktig for regjeringen å styrke vergeordningen, samtidig som det er en prioritert oppgave å rette opp skjevheter i det kommunale inntektssystemet. Samsvaret mellom oppgaver og inntekter skal forbedres, sier arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen.

Det foreslåtte tilskuddet vil ha hovedfokus på vergens oppgaver i forbindelse med behandlingen av asylsaken, blant annet ved asylintervju og eventuell aldersundersøkelse. I tillegg vil overformynderiene få støtte til sitt arbeid med oppnevning og oppfølgning av vergene. Dette vil inngå som en del av vertskommunetilskuddsordningen for kommuner med omsorgssenter eller transittmottak for enslige mindreårige asylsøkere, og vil gjelde fra og med 1. juli 2009.

Alle enslige mindreårige asylsøkere har rett til verge ved søknad om asyl. Vergen skal se til at det offentlige ivaretar den mindreåriges rettigheter. Ordningen er i utgangspunktet basert på frivillig innsats, men praksis og utviklingen i antall enslige mindreårige asylsøkere har vist at det er meget utfordrende å få tilgang på tilstrekkelig mange verger.

   

Revidert nasjonalbudsjett for Arbeids- og inkluderingsdepartementet

 

Til toppen