Styrket grensekontroll – utredning av utvidete oppgaver til Toll- og avgiftsetaten

Finansdepartementet og Samferdselsdepartementet har gitt Toll- og avgiftsetaten i oppdrag å utrede nye kontrolloppgaver til etaten på grensen. Statens Vegvesen og Kystverket utfører i dag kontrolloppgaver på grensen. Toll- og avgiftsetaten skal nå i tett samarbeid med disse utrede om noen av deres kontrolloppgaver kan utføres av Toll- og avgiftsetaten.

Toll- og avgiftsetaten skal, som del av Regjeringens tiltak for en mer helhetlig og effektiv skatte- og avgifts­forvaltning og sterkere grensekontroll, rendyrkes og styrkes for å utnytte den strategiske posisjonen på grensen til å drive effektiv grensekontroll og vareførselsadministrasjon. Målet er en sterk og helhetlig grensekontroll med færrest mulig aktører på grensen, for i størst mulig grad å forenkle grensepasseringen for personer og næringsliv.

Toll- og avgiftsetaten gjennomfører i dag enkelte kontroller av kjøretøy på grensen. Etaten kontrollerer krav til dekkutrusning og fikk fra 1. januar 2015 et utvidet ansvar for å kontrollere elektroniske betalingsenheter til bompenger. Det skal nå utredes om etatens rolle i disse kontrollene skal utvides, og  om etaten skal utføre kontroll av transport av farlig gods, kontroll av kjøre- og hviletidsbestemmelser og ev. andre typer kontroller som i dag gjøres av Statens Vegvesen.

- Det er et stort potensial for effektiv offentlig ressursbruk hvis flere etater benytter seg av Toll- og avgiftsetaten unike posisjon på grensen. Grundigere kontroll av kjøretøy, spesielt vogntog på vei inn til Norge, vil også være bra for trafikksikkerheten på norske veier, sier finansminister Siv Jensen.

Det skal også utredes om Toll- og avgiftsetaten skal kunne kontrollere utgående gods og gjøre sikkerhetskontroll av passasjerer og skipsmannskap på vei ut av Norge i såkalte «ISPS-havner». Kystverket har i dag ansvar for denne kontrollen.

Utredningsarbeidet skal være ferdig 15. desember 2015.

Les brevene her:

Til toppen