Styrket og mer samordnet forebygging

Replikk, Aftenposten 2. september

Erik Nadheim, tidligere direktør for det nedlagte Kriminalitetsforebyggende råd, har i Aftenposten 28. august forsøkt å samle sine tanker om nærpolitireformen.

Det er vanskelig å tyde hva Nadheim mener i sitt innlegg, men siden han velger å signere som direktør for Det Kriminalitetsforebyggende råd, kan jeg berolige med at det kriminalitetsforebyggende arbeidet kommer til å styrkes med nærpolitireformen. Reformen skal sørge for at det forebyggende arbeidet systematiseres og forsterkes i alle politidistrikter - det skal ikke være så ujevnt og preget av tilfeldigheter som tidligere.

For å ytterligere styrke og samordne det kriminalitetsforebyggende arbeidet, ønsker Justis- og beredskapsdepartementet samtidig å opprette et kompetansesenter som bidrar til å løfte det forebyggende arbeidet opp på et nasjonalt nivå, slik at man kan jobbe mer helhetlig og langsiktig enn det har vært gjort tidligere.

Det overordnede målet med nærpolitireformen, og alle tiltakene Regjeringen iverksetter innen justissektoren, er en tryggere hverdag for alle. I denne sammenhengen er det forebyggende arbeidet avgjørende. Kriminalitetsforebygging handler til syvende og sist om å bidra til å sikre trygghet og tillit i samfunnet. Man må tenke bredt, samtidig som man må sørge for å være et skritt foran de kreftene man ønsker å avverge. Det krever at man er åpen for nye måter å tenke på.

Til toppen