Styrking av varslervernet

Fra 1. juli får Diskrimineringsnemnda myndighet til å avgjøre tvister om gjengjeldelse etter varsling. Nemnda får også myndighet til å tilkjenne oppreisning og, i noen grad, erstatning til arbeidstakere som har blitt gjengjeldt etter å ha varslet.

– Denne muligheten vil bidra til å styrke vernet av varslere i norsk arbeidsliv. Nemndløsningen er et alternativ til domstolsbehandling som vil gjøre det enklere og rimeligere for arbeidstakere som mener at de har blitt utsatt for gjengjeldelse å få prøvd sin sak, sier statssekretær Vegard Einan i Arbeids- og sosialdepartementet.  

Muligheten til å få avgjort en sak om gjengjeldelse og til å få vurdert om det er grunnlag for oppreisning eller erstatning er en viktig del av varslervernet. I varslingssammenheng er gjengjeldelse alle former for straff eller negative sanksjoner mot en som har varslet.

Gjengjeldelsen kan være formell i form av arbeidsrettslige sanksjoner som oppsigelse, avskjed eller skriftlig advarsel. Gjengjeldelse kan også være uformell i form av endrede arbeidsoppgaver, redusert ansvar, utfrysing, mobbing og liknende.

Diskrimineringsnemndas myndighet i varslingssaker er avgrenset mot saker om oppsigelse og avskjed, slik at denne typen tvister fortsatt skal avgjøres av domstolene. Nemnda kan bare behandle saker der gjengjeldelsen skal ha skjedd etter 1. juli 2021.