Suksessfylt matsvinnprosjekt avsluttet

– ForMat-prosjektet må sies å være en stor suksess. Det totale matsvinnet i Norge er redusert med 12 prosent per innbygger fra 2010-2015. Det betyr at det ambisiøse målet som ForMat-prosjektet satte tidlig i perioden, om å bidra til 25 prosent reduksjon, er halvveis nådd, noe som er en en enorm prestasjon, sier Landbruks- og matdepartementets statssekretær Terje Halleland i anledning hans åpning av sluttkonferansen for matbransjens matsvinnprosjekt i går.

Det kastes mat for minimum 20 milliarder kroner per år i Norge. I samarbeid med myndighetene har matbransjen, gjennom ForMat, bidratt til å sette matsvinn på dagsorden med kunnskap og svinnreduserende tiltak. Østfoldforskning har, på vegne av ForMat, kartlagt og analysert omfang og årsaker til matsvinnet i Norge siden 2010. Nå avsluttes prosjektet med en konferanse for å presentere utviklingen i mengde og sammensetning av matsvinnet og nytteverdien ved å samle matbransjen om felles mål og tiltak. Matvett fortsetter arbeidet med forebygging av matsvinn.

Reduksjon i mengden av matsvinn

Nye tall fra ForMat viser at det har skjedd en reduksjon i mengden matsvinn. Fra en jevn økning i matavfallet fra 1995-2010 (SSBs avfallsstatstikk), har mengden matsvinn blitt redusert de siste fem årene.

− Utviklingen er med andre ord snudd fra en økende trend til en reduksjon i mengden matsvinn fra 2010 til 2015, noe vi er fornøyd med, sier professor Ole Jørgen Hanssen fra Østfoldforskning. Han legger til at sluttrapporten, som presenteres på konferansen, inneholder forbedringer knyttet til datagrunnlag og analyse som bidrar til mer korrekte resultater.

Matsvinnet som er målt fra matindustri, grossist, dagligvarehandel og forbruker tilsvarer 68,7 kg/innbygger, og siden 2010 er dette svinnet redusert med 10 kg per innbygger eller 12 prosent. Den sterke reduksjonen har sammenheng med at mengden matsvinn totalt har gått ned med 25 500 tonn samtidig som at vi har blitt ca. 300 000 flere innbyggere i Norge siden 2010.

Vil redusere halvparten av dagens matsvinn innen 2030

Det ambisiøse målet om 25 prosent reduksjon i matsvinn innen utløpet av 2015 sammenliknet med 2010 er dermed halvveis innfridd.

− Innsatsen som er lagt ned av ForMat-prosjektet og matbransjen har vært viktige bidragsytere til denne nedgangen, sier Anne-Grete Haugen, daglig leder i Matvett.

− Vi har bevist at samarbeid i bransjen og med myndighetene fungerer, og dette samarbeidet skal fortsette fremover via en mer forpliktende bransjeavtale om matsvinn, fortsetter hun. Det er fortsatt mange utfordringer å ta tak i og reduksjonspotensialet og nytteverdien for samfunnet er betydelig både økonomisk og miljømessig. FNs bærekraftmål som Norge har sluttet seg til har som mål å redusere matsvinnet med 50 prosent innen 2030.

Utdyping av total utvikling og resultater for de kartlagte varegruppene ble presentert på konferansensammen med eksempler på svinnreduserende tiltak. Det var også flere panelsamtaler i løpet av dagen, der bransje, myndigheter og miljøorganisasjoner diskuterte den kommende bransjeavtalen og hva som må til for å nå nasjonale og internasjonale mål fremover.

Til toppen