Svar på spørsmål om samarbeidet med Clintonstiftelsen

Utenriksminister Børge Brendes svar på spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (Frp) om samarbeidet med Clintonstiftelsen.

Skriftlig spørsmål nr. 1569 (2015-2016).
Datert 08.09.2016

Fra representanten Jan Arild Ellingsen (Frp):
Det pågår en debatt og et fokus mot presidentvalget i USA. Fra flere hold er det reist spørsmål om norsk indirekte bistand til Clintonstiftelsen. UD har gjennomgående benektet at det gis bistand selv om det finnes påstander om det motsatte. Er Utenriksministeren bekymret for at UDs handlinger og påstått støtte til Utenriksministerens foretrukne kandidat i det amerikanske presidentvalget, kan skape diplomatiske komplikasjoner om en annen kandidat enn fru Clinton skulle vinne valget?

Utenriksministerens svar: 
Samarbeidet med Clintonstiftelsen ble innledet i 2007, ikke minst som et resultat av Stoltenberg-regjeringens ønske om å prioritere helse som en del av utviklingspolitikken. Stiftelsen har hatt et særlig fokus på bekjempelse av hiv/aids og reduksjon av barnedødelighet og mødredødelighet, noe som faller nært sammen med norske prioriteringer. Det samme gjør klimatiltak i utviklingsland, som har vært et annet viktig felt i samarbeidet mellom Clintonstiftelsen og Norge.  

Eksterne gjennomganger viser at samarbeidet har gitt gode resultater. Innenfor helse har støtten i hovedsak gått til å forbedre mødre- og barnehelse i land som Malawi, Nigeria, Etiopia, Liberia og Tanzania, til livsviktige medisiner og til utdanning av helsearbeidere. Samarbeidet om fornybar energi har resultert i mindre bruk av diesel og i lokale arbeidsplasser og reduserte utslipp av klimagasser.  

Målsettingen med samarbeidet med Clintonstiftelsen har vært den samme som for all annen norsk bistand: å skape utvikling og bekjempe fattigdom. Norske bistandsmidler har vært brukt til å finansiere konkrete aktiviteter i utviklingsland, og er blitt vurdert på samme måte som all annen bistand.  

Denne regjeringen har fulgt opp tradisjonen med ikke å ta stilling til hvem som bør bli USAs president. Samtidig har det vært nødvendig å kommentere enkeltuttalelser som strider med regjeringens utenrikspolitiske grunnsyn, blant annet knyttet til Nato-solidaritet og artikkel 5. Uavhengig av valgutfallet vil Norge fortsette det nære og svært gode samarbeidet med USA.

 

Til toppen