Svar på spørsmål om forebyggende klimatilpasningstiltak

Utenriksminister Børge Brendes svar på spørsmål fra representanten Olaug Bollestad (KrF) norsk støtte til klimatilpasningstiltak i utviklingsland.

Skriftlig spørsmål nr. 1605 (2016-2017).
Datert 25.09.2017

 

Fra representanten Olaug Bollestad (KrF) til utenriksministeren 
Mens media synes å gi mest oppmerksomhet til naturkatastrofer i den vestlige verden, er dekningen av monsun og flom i Sør-Asia langt mindre. Sommerens dødstall etter flom i Sør-Asia er langt høyere enn dødstallene etter stormen Irma i Karibien og USA.  Mener utenriksministeren at Norge bør bidra sterkere internasjonalt til forebyggende klimatilpasningstiltak blant annet flomsikring, drenering og varsling, for å forebygge at så mange omkommer av årvisse flommer i fattige utviklingsland?

Utenriksministerens svar: 
Manglende forebygging av klima- og naturkatastrofer kan koste samfunn dyrt, både i form av menneskelige lidelser og økonomiske tap. Forebygging og klimatilpasning er derfor prioritert i norsk utviklingspolitikk, slik det også fremkommer i Utviklingsmeldingen (Meld. St. 24) som ble framlagt for Stortinget i april i år.  

Norge arbeider for økt internasjonal innsats til effektiv forebygging. For eksempel er tidlig varsling av farlig vær sentralt for å forebygge og redusere skadeomfanget av naturkatastrofer, og gjennom Meteorologisk institutt støttes styrkingen av vær- og klimavarslingstjenester i Bangladesh, Myanmar og Vietnam. Vi støtter Det globale rammeverket for klimatjenester i regi av Verdens meteorologiorganisasjon for tidlig varsling til befolkningen og kapasitetsbygging i afrikanske land. Gjennom Verdensbankens globale fasilitet for katastrofereduksjon og gjenoppbygging (GFDRR) støtter Norge forebyggingsarbeidet i mange utviklingsland. FNs satellittovervåkningsorgan UNOSAT, som har fått norsk støtte i en årrekke, bidrar til å forutsi og kartlegge konsekvensene av ekstremvær og naturkatastrofer, inkludert i Asia.  

Norge gir også støtte til forebygging på landnivå i utviklingsland. I Sør-Asia inkluderer dette Afghanistan, Bangladesh, India, Nepal, Pakistan og Sri Lanka samt regionalt samarbeid gjennom South Asia Water Initiative og i Hindu Kush Himalaya gjennom ICIMOD (International Centre for Integrated Mountain Development i Himalaya-regionen). Samarbeidet rettes blant annet mot opplæring i klimatilpasning og risikoreduksjon, utdanning og forskning, kartlegging av sårbare områder, samt overvåking og varsling ved fare for flom eller jordskred. Støtten bidrar til styrket nasjonal beredskap. Vårt samarbeid med sivilt samfunn og Røde Kors-bevegelsen inkluderer støtte til livsviktig lokal beredskap og forebygging.  

Sendai-rammeverket for katastrofeforebygging er et viktig verktøy for forebyggingsarbeid. Norge støtter oppfølgingen av rammeverket gjennom FNs enhet for katastrofeforebygging (UNISDR) og vi sitter i styringsgruppen. Vi støtter også FNs miljøprograms innsats for økosystembasert forebygging, noe som er særlig viktig i Sørøst Asia.  

Det grønne klimafondet er en av de største mottakerne av norsk støtte til klimatilpasningstiltak. Effektiv klimatilpasning er helt sentralt for å redusere tap av menneskeliv og skader forårsaket av ekstreme klimaendringer og naturkatastrofer.

 

Til toppen