Svar om sikkerhet mot kvikkleireskred

Olje- og energiminister Tina Bru hadde dette innlegget på trykk i Moss Avis 27. januar 2021.

Jeg viser til det åpne brevet fra Bjørn Hellum á 18. januar om kvikkleire i
Moss.

Først og fremst vil jeg takke for et svært konstruktivt brev om et alvorlig og viktig tema. Som jeg skrev i kronikken du viser til, har kommunene en nøkkelrolle når det gjelder å sørge for befolkningens trygghet. Også at sikkerheten er ivaretatt når det planlegges utbygginger i områder med kvikkleire.

En kommune kan ikke gi byggetillatelse i et område hvis det ikke kan
dokumenteres at krav til tilstrekkelig sikkerhet er oppfylt. Jeg opplever at kommunene tar ansvaret på alvor, og viser åpenhet. Så sent som i forrige
uke offentliggjorde Moss kommune funn fra en kommende rapport om kvikkleire knyttet til jernbaneutbyggingen i Moss sentrum.

Du spør om tilstrekkelig sikkerhet er det samme som 100 prosent sikkerhet. Det gjøres mye godt arbeid for å forebygge skredulykker, men
dessverre kan ingen myndighet noen gang garantere 100 prosent sikkerhet mot naturhendelser. Det vi kan gjøre er å redusere risikoen så mye som mulig, for eksempel gjennom undersøkelser og sikring i forkant av bygging eller i allerede bebygde områder.

Vi er i ferd med å sette ned et ekspertutvalg skal gå gjennom skredet i Gjerdrum for å undersøke årsaksforholdene og vurdere tiltak for
å styrke forebygging av skredulykker i hele landet. Utvalget vil også se på om det er behov for endring av regelverk og forvaltningspraksis. Målet er at dette arbeidet skal føre til økt trygghet gjennom grep som gir en enda bedre praksis for å forebygge slike tragiske hendelser i tiden som kommer.