Svar på skriftleg spørsmål om nasjonal komite for beskyttelse av forsøksdyr

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale har svart på skriftleg spørsmål frå stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes (SV) om opprette av ein nasjonal komite for beskyttelse av forsøksdyr.

Svar på skriftleg spørsmål nr. 1531 frå representanten Torgeir Knag Fylkesnes

Stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes har stilt følgjande spørsmål for skriftleg svar:

"Etter EU's forsøksdyrdirektiv har Norge vært pålagt å opprette en nasjonal komite for beskyttelse av forsøksdyr siden 2015. Tre år senere er det likevel ikke kommet på plass noen slik komite. EU-landene har opprettet komiteer i tråd med direktivet, og Norge henger etter. Hvorfor er ikke komiteen for beskyttelse av forsøksdyr kommet på plass? Og vil landbruksministeren sørge for fortgang i opprettelsen av komiteen, så forsøksdyrene i Norge får den beskyttelsen og ivaretakelsen de har krav på."

Det nye forsøksdyrregelverket inneheld eit krav om at det skal opprettast ein nasjonal komité for vern av forsøksdyr. Komiteen skal vera rådgivande både for forvalting og dyrevelferdseiningar ved dei enkelte forsøksdyrverksemdene. Oppnemning av ein slik komité har diverre teke lang tid, men den nasjonale komiteen for vern av forsøksdyr er no oppnemnt.

Med helsing

Jon Georg Dale

Til toppen