Svar på skriftleg spørsmål om oversikt over Noregs import av kjøtt og meieriprodukt

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale har svart på skriftleg spørsmål frå stortingsrepresentant Liv Signe Navarsete (Sp) om statsråden kan leggje fram oversikt over Noregs import av kjøtt og meieriprodukt frå kvart enkelt land dei siste fem åra?

Stortingsrepresentant Liv Signe Navarsete har stilt følgjande spørsmål til skriftleg besvarelse:

Kan statsråden leggje fram oversikt over Noregs import av kjøtt og meieriprodukt frå kvart enkelt land dei siste fem åra? 

Vedlagt følgjer oversikt over Noregs import av storfekjøt, svinekjøt, skinker, lam, fjørfekjøt, pølser, yoghurt, smør og ost frå kvart enkelt land i perioden 2011 til 2015. 

Importala frå dei enkelte land inneheld òg produkt av kjøt og meieriprodukt som er bearbeida i utlandet (UB). I total ordinær import for kvart produkt har ein trekt frå import innanfor UB-ordninga. Dette går fram av vedlegga. 

Med helsing  

Jon Georg Dale 

Vedlegg

Til toppen