Svar på spørsmål nr. 1049 fra stortingsrepresentant Truls Wickholm

Andelen sysselsatte i befolkningen

Jeg viser til brev av 4. mai 2017 fra Stortingets president vedlagt følgende spørsmål fra stortingsrepresentant Truls Wickholm til skriftlig besvarelse:

” Hva var sysselsettingsandelen i 2005, 2013 og 2016, og hva ville andelenvært i 2013 og 2016 dersom man målte på samme måte som i 2005, altså før 15-åringene ble inkludert i statistikken?

Svar:
Når vi beregner andelen sysselsatte i befolkningen, benyttes normalt tall fra Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) som publiseres av Statistisk sentralbyrå (SSB). I 2006 skjedde det en større omlegging av AKU, hvor bl.a. 15-åringer ble inkludert i undersøkelsen. Omleggingen førte til et brudd i statistikken som medførte at tall før og etter 2006 ikke lenger var direkte sammenlignbare. SSB har publisert tall for sysselsettingsandelen i 2006 med nytt og gammelt opplegg. På bakgrunn av denne informasjonen har Finansdepartementet justert sysselsettingsandelen bakover i tid, slik at tallene blir sammenlignbare over tid. I tabellen under fremgår sysselsettingsandelen mellom 2000 og 2016, med og uten justering for bruddet i statistikken.

Tabell 1 Sysselsatte som andel av befolkningen 15-74 år

 

Ikke justert1

Justert for brudd2

Differanse

2000

70,9

70,2

0,7

2001

70,9

70,2

0,7

2002

70,7

70,0

0,7

2003

69,6

69,0

0,6

2004

69,3

68,6

0,7

2005

69,1

68,4

0,7

2006

69,5

69,5

-

2007

70,9

70,9

-

2008

72,0

72,0

-

2009

70,5

70,5

-

2010

69,3

69,3

-

2011

69,1

69,1

-

2012

69,2

69,2

-

2013

68,7

68,7

-

2014

68,5

68,5

-

2015

68,0

68,0

-

2016

67,3

67,3

-

1 Statistikken publiseres på https://www.ssb.no/aku.
2 Egne beregninger i Finansdepartementet.

 Med hilsen

Siv Jensen

Til toppen