Svar på skriftlig spørsmål nr. 492 fra stortingsrepresentant Geir Pollestad

Jeg viser til brev fra Stortingets presidentskap av 26. januar 2016 vedlagt spørsmål til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Geir Pollestad.

 Spørsmål

«Det vises til svar på skriftlig spørsmål nummer 429. Her er det satt opp en tabell med diverse poster tilsvarende cirka 4 milliarder kroner som har fått navnet «tiltakspakke». Her ser det ut som det er brukt betydelig kreativitet for hva som er lagt inn i pakken og vi har vanskeligheter med å finne igjen alle postene i budsjettdokumentene. Kan statsråden legge frem en konkretisering av pakken tilsvarende det som ble gjort da den rødgrønne regjeringen 26.01.2009 la frem tiltakspakken under finanskrisen?

 Begrunnelse:

Det er i dag 26.01.16 akkurat 7 år siden den regjeringen Stoltenberg 2 la frem sin tiltakspakke på 20 milliarder kroner mot finanskrisen. Denne pakken var svært konkret. Følgende fylkesoversikt for samferdsel kan tjene som eksempel: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/fylkesvis-oversikt--forslag-og-tiltak-i-/id543764/

 I den pakken som statsråden presenterte i sitt svar på skriftlig spørsmål 429 kan det se ut som helt ordinære budsjettposter blant annet rettet inn mot flyktningsituasjonen er tatt med i «tiltakspakken». Det er også vanskelig å finne igjen tallene for samferdsel i budsjettdokumentene.»

 Svar

Jeg har gitt en konkret redegjørelse for innholdet i tiltakspakken på 4 mrd. kroner i mitt svar på skriftlig spørsmål nr. 429.

I motsetning til regjeringen Stoltenberg II, som i januar 2009 la fram en egen proposisjon om endringer i det vedtatte statsbudsjettet for 2009, la regjeringen Solberg fram tiltakspakken for økt sysselsetting som del av det opprinnelige budsjettforslaget for 2016 i Prop. 1 S (2015‑2016).

Utgiftene til de enkelte tiltakene i tiltakspakken ble foreslått bevilget på en rekke poster i statsbudsjettet for 2016. Samtidig ble det i budsjettforslaget for 2016 foreslått bevilgninger til ulike formål på disse budsjettpostene som ikke var knyttet til tiltakspakken for økt sysselsetting. Dette innebærer at Regjeringens samlede bevilgningsforslag på disse poster i budsjettforslaget for 2016 bestod av både utgifter til tiltak i tiltakspakken og av utgifter til andre formål på samme budsjettpost.

 Etter det opprinnelige budsjettframlegget var det nødvendig å legge fram et tilleggsnummer om økte bevilgninger som følge av økt antall asylankomster mv. I både tilleggsnummeret og i budsjettforliket ble det innarbeidet endringer på poster i statsbudsjettet som også var berørt av tiltakspakken. Enkelte endringer på disse postene var direkte knyttet til tiltak i Regjeringens tiltakspakke, mens andre endringer ikke var direkte knyttet til tiltakspakken.

 I mitt svar på skriftlig spørsmål nr. 429 har jeg redegjort for status for tiltakspakken etter Stortingets behandling av budsjettet for 2016. For en nærmere redegjørelse for de enkelte tiltakene i tiltakspakken, vises det til omtale i Prop. 1 S (2015‑2016), Prop. 1 S (2015‑2016) Tillegg 1 og innstillingene fra stortingskomiteene om endringer i Regjeringens samlede budsjettforslag.

 Med hilsen

 Siv Jensen