Svar på skriftlig spørsmål nr. 849 fra stortingsrepresentant Torstein Tvedt Solberg

«Hva tilsvarer fallet i sysselsettingsgrad fra 2008-2015 og fra 2014-2015 i tapt verdiskaping, totalt og fordelt på kjønn?»

Jeg viser til brev av 4. april fra Stortingets president vedlagt følgende spørsmål fra stortingsrepresentant Torstein Tvedt Solberg til skriftlig besvarelse:

«Hva tilsvarer fallet i sysselsettingsgrad fra 2008-2015 og fra 2014-2015 i tapt verdiskaping, totalt og fordelt på kjønn?»

Svar:
Departementet har ikke regnet på dette. En slik beregning vil kreve forutsetninger om arbeidstid og produktivitet for de som kom inn og gikk ut av sysselsetting. Vi har lite grunnlag for å anslå dette.

I 2008 var 72 pst. av befolkningen i alderen 15-74 år sysselsatt. I årene etter gikk andelen sysselsatte tilbake til om lag de samme nivåene vi så på slutten av 1990-tallet og midten av 2000-tallet, se figur 1. I 2015 var sysselsettingsandelen 68 pst. Andelen avtok noe mer for menn enn kvinner over denne perioden.

Det er flere forhold som bestemmer utviklingen i sysselsettingsandelen. På kort sikt påvirkes sysselsettingsandelen av konjunkturer og etterspørselen etter arbeidskraft. Nedgangen etter 2008 må dels ses i sammenheng med at norsk økonomi i 2008 var nær toppen av en høykonjunktur, men også demografi og atferdsendringer har hatt betydning. Over det siste tiåret er sysselsettingsandelen trukket ned av endret alderssammensetning (flere eldre), men opp av økt arbeidstilbud fra eldre.

Høy innvandring har også påvirket sysselsettingsan­delen i denne perioden. Lav gjennomsnittsalder blant innvandrere i forhold til befolkningen for øvrig har trukket sysselsettingsandelen opp. Samtidig har innvandrere lavere sysselsettingsrate per aldersgruppe, noe som trekker i motsatt retning.

 

Figur 1: Utviklingen i sysselsetting. Andel av befolkningen 15-74 år1

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.
1. Justert for brudd i Arbeidskraftundersøkelsen i 2006.

 

Høy sysselsetting og arbeidsinnsats er avgjørende for verdiskapingen og bærekraften i offentlige finanser etter hvert som befolkningen blir eldre, og et sentralt mål for Regjeringens økonomiske politikk.

Med hilsen
Siv Jensen