Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Svar på skriftlig spørsmål om forslag til nye forskrifter om gjødsel og gjødsling

Landbruks- og matminister Bård Hoksrud har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Lars Haltbrekken (SV) vedrørende forslag til nye forskrifter om gjødsel og gjødsling.

Skriftlig besvarelse av spm nr 660 fra stortingsrepresentant Lars Haltbrekken - Vedr forslag til nye forskrifter om gjødsel og gjødsling

Jeg viser til skriftlig spørsmål nr. 660 fra stortingsrepresentant Lars Haltbrekken 20. desember 2018. Haltbrekken stilte følgende spørsmål:

"Husdyrgjødsel og annen organisk gjødsel er en viktig ressurs som må utnyttes bedre. 15. mars 2018 fikk LMD forslag fra Miljødirektoratet, Mattilsynet og Landbruksdirektoratet om å stramme inn bestemmelser for lagring, spredetidspunkt, forslag om tak for fosfortilførsel og bestemmelser som sikrer bedre utnyttelse av råvarer og økte kvalitetskrav til produktene. Saken har tatt lang tid siden bestillingen til direktoratene kom i 2016. Når kommer departementet med de nye forskriftene og hvor ambisiøse blir de?" 

Direktoratenes forslag var svar på felles oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet. Forslaget innebærer blant annet å dele regelverket i to deler, en som omhandler produktkrav til gjødselvarer, og en som omhandler lagring og bruk av gjødsel. Gjeldende forskrift har allerede inndeling mellom produkt-/kvalitetskrav for organisk gjødselvare som kan tilføres på arealene, og bruksbestemmelser om hvor gjødsla kan brukes og i hvilke mengder. Direktoratene viser til at en deling i to forskrifter vil forenkle bruk, forvaltning og revisjon av regelverket. 

Forslaget til ny gjødselvareforskrift retter seg mot hvilke råstoff og produkter som kan brukes, og er i hovedsak en videreføring av gjeldende bestemmelser, men med en oppdatering og ajourføring i samsvar med dagens praksis. Bestemmelsene skal bidra til god gjenbruk av ressurser, med nødvendig kvalitetskontroll for å unngå spredning av uønsket materiale.

Forslaget til ny gjødselbrukforskrift bygger videre på regelverket som gjelder i dag, men direktoratene foreslår bl.a. å justere krav til spredetidspunkt og spredemengde for å sikre bedre utnyttelse av gjødsla. 

Departementene arbeider fortsatt med å gjennomgå direktoratenes forslag, og vurdere utformingen av regelverket og videre prosess. Departementene vil sende forskriftene på høring på vanlig måte, slik at berørte parter får anledning til å komme med innspill. Nye forskrifter vil bli fastsatt med bakgrunn i de forslagene som nå foreligger, samt innspill som kommer fram i høringsrunden. Jeg kan derfor, naturlig nok, ikke nå forskuttere hva som blir resultatet av dette arbeidet. 

Med hilsen 

Bård Hoksrud

Til toppen