Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Svar på skriftlig spørsmål om arbeidet med nytt gjødselregelverk

Landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Geir Pollestad (Sp) om status og fremdriftsplan i arbeidet med nytt gjødselregelverk.

Skriftlig svar på spm nr 1185 fra stortingsrepresentant Geir Pollestad om status og fremdriftsplan i arbeidet med nytt gjødselregelverk

Jeg viser til skriftlig spørsmål nr. 1185 fra stortingsrepresentant Geir Pollestad datert 8. mars 2019. Pollestad stilte følgende spørsmål:

"Kva er status og fremdriftsplan i arbeidet med nytt gjødselregelverk?"

Landbruksdirektoratet, Mattilsynet og Miljødirektoratet sendte 15.03.18 forslag til nytt gjødselregelverk til departementene. Forslaget var svar på oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet. Direktoratene har levert et gjennomarbeidet forslag og drøftet ulike løsningsforslag som skal sikre at gjødsel som ressurs blir utnyttet på en god måte, samtidig som hensynet til miljøet blir ivaretatt. I samsvar med oppdraget har direktoratene først og fremst sett på hvilke praktiske problem som regelverket må løse. Forslaget omfatter blant annet å dele regelverket i to deler, en del som omhandler krav til produkt som skal brukes som gjødsel, og en del som omhandler lagring og bruk av gjødsel. 

Regelverket eies i dag av Landbruks- og matdepartementet, Klima- og miljødepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet i fellesskap. Departementene arbeider nå med å vurdere regelverket i sammenheng med annen politikkutforming. Det er mange hensyn som må avveies, og departementene legger vekt på å komme fram til løsninger som sikrer god og effektiv forvaltning, gode løsninger for næringen og miljøet, trygge produkter og effektiv ressursutnytting.

Departementene vil på vanlig måte sende forskriftene på høring, slik at berørte aktører kan gi innspill. Jeg er opptatt av at vi nå må få god framdrift i dette arbeidet, men jeg kan i per i dag ikke si når regelverket er klart for å sendes på høring.

Med hilsen

Olaug Vervik Bollestad

Til toppen