Svar på skriftlig spørsmål om avliving av kjæledyr

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant  Silje Hjemdal (FrP) om avliving av kjelædyr.

Svar på skriftlig spørsmål nr. 1163 fra representanten Silje Hjemdal

Stortingsrepresentant Silje Hjemdal har stilt følgende spørsmål til skriftlig besvarelse:

"Vil justisministeren ta et initiativ ovenfor politiet slik at andre alternativer enn avliving vurderes i slike saker?"

Forvaltningsansvaret for Lov om hundehold (hundeloven) ble i statsråd den 1. mars 2019 overført fra Justisdepartementet til Landbruks- og matdepartementet. Landbruks- og matdepartementet startet høsten 2019 opp arbeidet med gjennomgang av loven i henhold til anmodningsvedtak nr. 882 (13. juni 2017) fra Stortinget. Det har blitt avholdt et innspillsmøte om hvordan hundeloven fungerer, og departementet har mottatt 360 skriftlige innspill.

Det er åpenbart at regelverket om hundehold har stor betydning for mange av landets innbyggere, og trykket for å sikre hunders rettsvern har økt. Hundehold har et klart sikkerhetsmessig aspekt, samtidig er det også viktig at dyrevelferd og dyrs egenverdi blir ivaretatt.

Lovgjennomgangen har avdekket et behov for å endre hundeloven på enkelte punkter for bedre å balansere sikkerhetsaspektet opp mot dyrevelferd og hundeeieres rettsikkerhet. I tillegg til lovendring vil veiledning for hundeeiere, kommuner og politi kunne bidra til en bedre balanse. Bruken av de opptrappende virkemidler som ligger i loven, er også et sentralt punkt som vurderes i det videre arbeidet.

Landbruks- og matdepartementet arbeider med et endringsforslag, som vil sendes på høring våren 2021. Det tas videre sikte på å fremme en lovproposisjon til Stortinget våren 2022.

Med hilsen

Olaug Vervik Bollestad