Svar på skriftlig spørsmål om distribusjonstilskuddet i Finnmark

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Runar Sjåstad (A) om statsråden vil lytte til bondeorganisasjonene og politikere i Finnmark som krever at distribusjonstilskuddet må fjernes.

Spm. nr. 1157 til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Runar Sjåstad - Vil statsråden lytte til bondeorganisasjonene og politikere i Finnmark som krever at distribusjonstilskuddet må fjernes

Jeg viser til spørsmål nr. 1157 til skriftlig besvarelse oversendt fra Stortingets presidentskap. Spørsmålet er reist i brev av 02.02.21 fra Stortingsrepresentanten Runar Sjåstad. Spørsmålet lyder som følger:

"Vil landbruks- og matministeren lytte til bondeorganisasjonene og politikere i Finnmark som krever at distribusjonstilskuddet må fjernes?"

Granavoldenerklæringen slår fast at produsentenes ansvar for markedsbalanseringen der produsentsamvirkene står for markedsbalanseringen videreføres. Tine har som markedsregulator for melk plikt til å hente melk fra alle melkebruk i landet med godkjent melkekvote. Denne plikten gjelder i Finnmark, så vel som i resten av landet. Jeg har stor tillit til at Tine vil oppfylle sine forpliktelser som markedsregulator.

Prisutjevningsordningen for melk har som formål å regulere prisdifferensieringen av melk som råvare til ulike anvendelser, og samtidig gi melkeprodusenter muligheter for å kunne realisere jordbruksavtalens målpriser på melk, uavhengig av melkeanvendelse og lokalisering av produksjonen.

Prisutjevningsordningen for melk består av tilskudd og avgifter for ulik anvendelse av melk, tilskudd til konkurransefremmende tiltak og en innfraktordning. Det betales ut om lag 470 millioner kroner i året over innfraktordningen. Dette tilskuddet jevner ut innfraktkostnader fra bonde til meieri, og er derfor et virkemiddel som bidrar til målet om landbruk over hele landet.

Det har vært stor politisk enighet på Stortinget om at konkurransen i melkesektoren må styrkes. Det er et gode for både bonden og forbrukeren at industrien drives effektivt, og at meieriene gjør hverandre gode til å få fram nye produkter som kan bidra til å øke melkesalget.

Gjennom prisutjevningsordningen for melk (PU) ytes det konkurransefremmende tiltak til Tines konkurrenter. Tiltakene virker, og vi observerer nå at Tines konkurrenter har økt sine markedsandeler på flytende melkeprodukter betydelig, og deres markedsandeler er nå på 40–50 prosent i områder som Østfold, Vestfold, Oslo, Akershus, Buskerud og Oppland.

De konkurransefremmende tiltakene består av spesiell kapitalgodtgjørelse, differensierte tilskudd og avgifter i ordningen, og et særskilt distribusjonstilskudd for flytende produkter. I 2019 ble det til sammen utbetalt 183 millioner kroner i konkurransefremmende tilskudd gjennom PU, herav 51 millioner kroner i distribusjonstilskudd. Det særskilte distribusjonstilskuddet ble opprettet i 2004 for å dekke faktiske ekstrakostnader som uavhengige aktører hadde på distribusjon sammenlignet med Tine.

Det er Landbruksdirektoratet som forvalter de konkurransefremmende tiltakene i PU. Direktoratet har i 2020 utredet distribusjonstilskuddet, samt at de i 2017 evaluerte alle elementene i de konkurransefremmende tiltakene.

Jeg registrerer at det er mange meninger omkring de konkurransefremmende tiltakene i PU både fra Finnmark og fra andre miljøer. Jeg lytter til alle innspill og har nå rapportene fra Landbruksdirektoratet på bordet til vurdering.    

Med hilsen

Olaug Vervik Bollestad