Svar på skriftlig spørsmål om behovet for IBU-midler i 2020

Landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Geir Pollestad (Sp) om behovet for IBU-midler i 2020.

Skriftlig besvarelse av spm. nr. 2050 fra stortingsrepresentant Geir Pollestad - Om behovet for IBU-midler i 2020

Stortingsrepresentant Geir Pollestad har stilt følgende spørsmål til skriftlig besvarelse:

"Hva er det reelle behovet for midler til investeringer og bedriftsutvikling i jordbruket (IBU-midler) i 2020 om man tar hensyn til tildelte midler, omsøkte midler og forventa søknader/behov resten av 2020?"

Jeg viser til min besvarelse av 19. juni 2020 på tilsvarende spørsmål, jf. spm. nr. 1889. I denne besvarelsen gjorde jeg rede for tildelte midler per 8. juni, omsøkte midler og anslag fra Innovasjon Norge på forventa søknader/behov for 2020.

Den store pågangen etter investeringsvirkemidler i landbruket vitner om optimisme i næringa. Det er gledelig. Som det fremgikk av min besvarelse fra 8. juni var 81 pst. av den totale rammen disponert per 8. juni. Ut over dette anslår Innovasjon Norge at det ligger søknader i Innovasjon Norges systemer og i kommunene på til sammen 150 mill. kroner. Det må under­strekes at dette er det behovet søkerne har oppgitt før Innovasjon Norge har gjort vurder­inger av behov for støtteutmåling basert på type prosjekt, lønnsomheten til prosjektene m.m.

Søknader det ikke er rom for å prioritere i inneværende år vil bli behandlet i 2021. Flere av Innovasjon Norges distriktskontor har allerede gått ut med informasjon om at den tildelte fylkesrammen er brukt opp, og at man må avvente å sende nye søknader til 2021.

Med hilsen

Olaug Vervik Bollestad