Svar på skriftlig spørsmål om endring av viltloven § 21

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen (Sp) om endring av viltloven § 21.

Skriftlig svar på spørsmål nr. 2643 fra stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen – Spørsmål om endring av viltloven § 21

Jeg viser til brev fra Stortingets president av 16. september 2020 vedlagt spørsmål nr. 2643 fra stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen.

Spørsmålet lyder:

"Kan statsråden redegjøre for hvor saken om endring av viltloven § 21 står i dag, og på hvilken måte statsråden kan imøtekomme initiativet som er tatt i brev av 18. april 2018 slik at jegere som er avhengige av rullestol for å ferdes i utmark kan delta på jakt på lik linje med andre?"

Brevet fra Norges Jeger- og Fiskerforbund og Norsk Friluftsliv av 18. april 2018, som representant Lundteigen viser til, ble besvart av Landbruks- og matdepartementet 29. juni 2018. I svaret ble det vist til at Landbruks- og matdepartementet fikk overført ansvar fra Klima- og miljødepartementet for høstbare viltarter (med visse unntak), med virkning fra 1. mai 2018. Videre ble det vist til at departementene, i lys av ansvarsdelingen, vil vurdere om det er behov for endringer i regelverket, og at departementene vil ta med seg innspillet fra organisasjonene dersom det blir aktuelt å igangsette en slik regelverksprosess.

Regjeringen har besluttet å sette i gang et lovarbeid med mål om å gjennomgå og modernisere viltloven. Loven er nærmere 40 år gammel, og jeg mener det er behov for bedre samordning med annet regelverk og klargjøring av nye utfordringer på området. Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet skal i fellesskap følge opp dette lovarbeidet. I tillegg vil Miljødirektoratet ha en sentral rolle i denne prosessen. Berørte interesser har anledning til å komme med synspunkter og innspill i forbindelse med lovarbeidet. Jeg vil også nevne at det den 5. juni 2020 ble arrangert et digitalt innspillsmøte med bred deltakelse.

Lovarbeidet er nå i en startfase. Reglene knyttet til bruk av motordrevet fremkomstmiddel under jakt, som er regulert i viltloven § 21, vil være ett av mange tema som vil bli vurdert i det pågående arbeidet. Når det gjelder spørsmål om bruk av motordrevet fremkomstmiddel i utmark, må dette også vurderes opp mot reglene i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag (motorferdselloven).

Med hilsen

Olaug Vervik Bollestad