Svar på skriftlig spørsmål om fiskerettigheter

Landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Arne Nævra (SV) fiskerettighetene til Statskog.

Svar på spørsmål nr. 2469 fra stortingsrepresentant Arne Nævra

Jeg viser til brev fra Stortingets president av 15. juni 2021, vedlagt spørsmål til skriftlig besvarelse nr. 2469 fra Arne Nævra:

"Kongsberg jeger og fiskerforening (KJFF) har leid fiskerettighetene til Statskog på Kongsberg i over 65 år. Statskog vil ikke fornye avtalen om leie av fiskevann med KJFF med begrunnelse at Statskog sin strategi var å ikke la lokale foreninger leie vann og utøve fiskekultivering. KJFF og andre lokale fiskerforeninger opplever at Statskog nekter frivillige organisasjoner i å delta med frivillig dugnad. Er dette en praksis statsråden syns er i orden, og hvis ikke, kan hun ta initiativ for å endre den?"

Statens begrunnelse for eierskapet i Statskog SF er å sikre bærekraftig forvaltning av statlige skog- og fjelleiendommer med tilhørende ressurser, herunder å legge til rette for allmennhetens behov for jakt-, fiske- og friluftstilbud med videre.

I tråd med eierskapspolitikken som er lagt fram for Stortinget, senest i Meld. St. 8 (2019–2020) Statens direkte eierskap i selskaper — Bærekraftig verdiskaping, er det en klar rollefordeling mellom foretakets eier på den ene side og foretakets ledelse bestående av styret og daglig leder på den annen side. Valg av strategier for å nå foretakets mål og forvaltningen av foretaket hører under styret og daglig leder.

Det er riktig at Statskog SF har som strategi å ha overordnet styring med forvaltningen av jakt og fiske selv. Foretaket mener at dette best sikrer en helhetlig og bærekraftig forvaltning av jakt og fiske på sine eiendommer. Dette er årsaken til at foretaket ikke ønsket å fornye avtalen med Kongsberg jeger- og fiskeforening (KJFF) i 2008, i likhet med flere andre lignende avtaler.

Statskog SF viser til at de har et tett samarbeid med ulike foreninger og organisasjoner, og at foretaket generelt er positiv til slike samarbeid fordi det både skaper lokalt engasjement og samtidig er effektivt i den forstand at foretaket opplever å få mye igjen for ressursene. Statskog SF har et omfattende samarbeid med Norges jeger- og fiskerforbund (NJFF), både sentralt og lokalt, og setter stor pris på NJFF sin innsats for bærekraftig jakt og fiske i Norge. Foretaket opplyser at de er generelt positive til samarbeid innenfor rammer som underbygger allmennhetens tilgang og bærekraftig forvaltning, og er på samme måte åpen for samarbeid med KJFF.

Jeg kan derfor ikke slutte meg til påstanden om at Statskog SF hindrer frivillige organisasjoner i å delta med frivillig dugnad. Samtidig mener jeg det er naturlig at foretaket, som ansvarlig grunneier, setter premissene for aktivitetene på egen grunn.

Med hilsen

Olaug Vervik Bollestad