Svar på skriftlig spørsmål om forbrukernes tillit til norske, økologiske produkter

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Silje Hjemdal (FrP) om hva har statsråden tenkt å gjøre for å gjenopprette forbrukernes tillit til norske, økologiske produkter etter fôrskandalen i norsk økologisk landbruk?

Svar på skriftlig spørsmål nr. 2396 fra representanten Silje Hjemdal

Stortingsrepresentant Silje Hjemdal har stilt følgende spørsmål til skriftlig besvarelse:

"Hva har statsråden tenkt å gjøre for å gjenopprette forbrukernes tillit til norske, økologiske produkter etter fôrskandalen i norsk økologisk landbruk?"

Det var brann hos Felleskjøpets produksjonsanlegg i Toten 14. juli i år. Dette er det eneste anlegget i Norge hvor det produseres økologisk kraftfôr til svin og fjørfe. Mattilsynet hadde tidlig dialog med Felleskjøpet angående mulighet for å importere økologisk kraftfôr, og fikk informasjon om at Felleskjøpet ikke så seg i stand til å importere økologisk kraftfôr til alle brukerne.

For å sikre at dyrene får mat og at produksjon kan opprettholdes har Mattilsynet derfor, for en begrenset periode, gitt tillatelser til enkelte fjørfe- og svineprodusenter å bruke konvensjonelt kraftfôr. Dette er helt i tråd med Økologiregelverket som åpner for slike midlertidige tillatelser i en begrenset periode i katastrofesituasjoner, og produktene kan derfor fortsatt lovlig merkes som økologisk.

Mattilsynet har per 26. august innvilget tillatelse til å benytte konvensjonelt fôr i en begrenset periode til 74 virksomheter som driver med økologisk fjørfe- og svinehold. Mattilsynet opplyser at det ikke har vært utlevert fjørfefôr med koksidiostatika (midler mot parasitter) til økologiske produsenter.

I Norge er det totalt 188 godkjente virksomheter som driver med økologisk fjørfe- og svineproduksjon. Det kan være flere årsaker til at ikke alle økologiske svine- og fjørfeprodusenter har hatt behov for å søke om tillatelse. For eksempel er det flere virksomheter som har små besetninger, og i fjørfeproduksjon har en perioder hvor det ikke er innsett, og som dermed heller ikke har produksjon. Enkelte økologiske svineprodusenter har også valgt å benytte alternative økologiske råvarer. Dette er mindre gjennomførbart for økologisk fjørfe uten å få dyrevelferdsproblemer.

Mattilsynet har fått opplyst fra Felleskjøpet at produksjonen av økologisk kraftfôr vil være i gang igjen om kort tid.

Representanten legger i sitt spørsmål til grunn at forbrukernes tillit til økologiske produkter er svekket. Jeg tror at det er forståelse blant forbrukerne for at dette har vært en akutt situasjon, og at dyrene må ha tilgang til tilpasset fôr, også når det oppstår krisesituasjoner.

Mattilsynet har informert om situasjonen på sitt nettsted, og det har vært full åpenhet i denne saken.

Representanten viser videre til at flere produsenter har betalt opp mot 100 000 kroner i importavgifter for import av økologisk fôr fra utlandet. Departementet har innvilget generell tollnedsettelse til økologiske produsenter av fjørfe og svin, samt produsenter av økologisk fôr til fjørfe og svin, for å avhjelpe situasjonen frem til norskprodusert fôr igjen kommer på markedet om kort tid. Tollnedsettelsen er gitt med virkning fra 29. juli til 10. september.

Med hilsen

Olaug Vervik Bollestad