Svar på skriftlig spørsmål om hestespill

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Bård Hoksrud (FrP) om hestespill.

Svar på skriftlig spørsmål nr. 1417 fra representanten Bård Hoksrud

Stortingsrepresentant Bård Hoksrud har stilt følgende spørsmål for skriftlig svar:

"Hva vil landbruksministeren gjøre med denne negative kanaliseringen av spill samt spillmanipulasjonen man nå opplever i totospillet som en direkte konsekvens av, eller praktisering av, den innførte tapsgrensen ikke virker som tiltenkt samt hvilke tiltak vil ministeren gjennomføre for at totalisatorspill på hest ikke skal bidra til negativ kanalisering ved at spillere nå søker seg til utenlandske spillselskaper?"

Lotteritilsynet viser til at kanalisering av hestespill historisk har vært god, dette til tross for at slike spill i årevis har vært tilbudt av utenlandske spillselskap uten tillatelse i Norge. I møte med departementet så opplyser Norsk Rikstoto at antallet spillere hos dem har økt i år.

Odds-spill på norske hesteløp hos utenlandske selskap har sannsynligvis svært lav omsetning. Lotteritilsynet mener denne omsetningen trolig er så lav at den ikke påvirker kanaliseringsgraden nevneverdig. Myndighetene arbeider med å avgrense utenlandske selskaps mulighet for å tilby pengespill i Norge i strid med regelverket. Dette arbeidet har ifølge Lotteritilsynet ført til at det ulovlige markedet nå er stabilt, og det er ikke indikasjoner på at det er flere nordmenn som spiller i det ulovlige markedet enn før. Ifølge Lotteritilsynet trakk flere selskap som tilbød odds-spill i det norske markedet seg ut i 2020.

Dersom Lotteritilsynet får kunnskap om negativ kanalisering som medfører økning av problemspillere, eller at det er holdepunkter for at det skjer en vesentlig økning i omsetningen på ulovlige hestespill innen hestesporten, vil Lotteritilsynet følge opp dette.

Så var det imidlertid ventet at innføring av maksimale tapsgrenser for Norsk Rikstotos spillere ville føre til nedgang i omsetningen. Det var også en viktig grunn til at regjeringen foreslo at det ikke skulle innkreves totalisatoravgift for 2021.

Fram til midten av februar i år var ikke omsetningsnedgangen hos Norsk Rikstoto vesentlig større enn den har vært de to foregående årene (5,5 % mot gjennomsnittlig 4,5 % per år). Norsk Rikstoto venter imidlertid at de innførte tapsgrensene kan føre til et sterkere omsetningsfall fremover fordi mange spillere nå har utnyttet tapsgrensene maksimalt, inkludert overført beløp fra 2020.

Innfasingen av de maksimale tapsgrensene fra nyttår har, slik jeg forstår det, skjedd slik Norsk Rikstoto selv ønsket. Jeg har i utgangspunktet lagt til grunn at det innebar en smidig innfasing. I midten av januar fremmet imidlertid Rikstoto forslag overfor Lotteritilsynet om en annen tilnærming. Departementet har dialog med Norsk Rikstoto og Lotteritilsynet både om innfasingen og den løpende praktiseringen av tapsgrensene, og det kan være aktuelt at Norsk Rikstoto gjør noen justeringer.  

Jeg har også i dialog med Norsk Rikstoto og Lotteritilsynet startet arbeidet med å følge opp Stortingets anmodningsvedtak om å vurdere ytterligere individuell tilpasning av tapsgrensene.

Avslutningsvis vil jeg peke på at det konkrete eksempelet som omtales i begrunnelsen for det skriftlige spørsmålet, og omtales som spillmanipulasjon, ikke nødvendigvis har noen sammenheng verken med tapsgrensene eller praktiseringen av dem å gjøre. Det vises her til et spillselskap uten tillatelse til å tilby spill i Norge, og som tilbyr odds ut fra innsatsfordeling hos Norsk Rikstoto. Vanligvis skjer bare en liten del av spillet hos Norsk Rikstoto dagen før eller tidlig på løpsdagen. Innsatsfordelingen kan derfor endre seg mye fram til løpsstart. Ifølge Norsk Rikstoto er det ingen signifikant endring i spillmønsteret etter innføring av maksimale tapsgrenser.  

Norsk Rikstoto opplyser at de nå gjør noen endringer som gjør at de tidlige spillene får mindre betydning for deres spillprodukt "Stalltips" fram til omsetningen kommer på et nivå som anses som stabilt. Lotteritilsynet sier at dersom de får informasjon, tips eller grunnlag for å tro at markedsføringen av totalisatorspill er villedende eller utilstrekkelig veiledende, vil de se nærmere på dette i revisjon av Norsk Rikstotos markedsføringsaktiviteter.

Med hilsen

Olaug Vervik Bollestad