Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Svar på skriftlig spørsmål om innføring av obligatorisk tilleggsmerking av rein med øreklips

Landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Geir Adelsten Iversen (Sp) om hvilke faglige utredninger som er gjort for de praktiske konsekvensene som ligger til grunn for forslag om innføring av obligatorisk tilleggsmerking av rein med øreklips.

Spørsmål nummer 1192 til skriftelig besvarelse fra stortingsrepresentant Geir Adelsten Iversen

Jeg viser til spørsmål nr. 1192 til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Geir Adelsten Iversen. Spørsmålet er som følger:

"Hvilke faglige utredninger er gjort for de praktiske konsekvensene som ligger til grunn for forslag om innføring av obligatorisk tilleggsmerking av rein med øreklips?"

Regjeringen la 5. april 2017 fram Meld. St. 32 (2016-2017) Reindrift – lang tradisjon unike muligheter. Regjeringen presenterte her en næringspolitisk melding om en samlet politikk for reindriften i Norge. Økologisk bærekraftig drift med god produksjon står sentralt i reindriftspolitikken. I meldingen drøftes strategier som legger til rette for at næringen bedre skal utnytte sitt potensial og sine muligheter i en rasjonell og markedsorientert retning. Stortinget behandlet meldingen, og sluttet seg i hovedsak til meldingens forslag på ulike områder. Det vises til Innst. S. 377 (2016- 2017).

Meldingen inneholdt noen forslag til endringer i reindriftsloven. Ett av disse var å etablere et lovgrunnlag for obligatorisk individmerking av rein.

I reindriften er det i dag flere distrikter som har en individbasert merking av reinen. Særlig knyttet til avlsarbeid har en rekke distrikter i flere tiår brukt plastmerker. Enkelte distrikt har merket hele flokken med elektroniske individmerker, mens andre bruker satellittbaserte sporingsenheter (gps-sendere) på enkelte dyr i flokken.

Erfaringsgrunnlaget og kunnskapen i reindriften knyttet til bruk av plastmerker er betydelig. Når det gjelder radiofrekvensmerker, er ikke erfaringsgrunnlaget like omfattende.

I forbindelse med utarbeidelsen av den siste reindriftsmeldingen ble det gjennomført et prosjekt for å se på bruk av RFID-merker (radiofrekvens identitetsmerker) som årgangsmerking. RFID-merker ble bl.a. testet ut i ett distrikt og i en siida i Finnmark. Siidaen som var med i prosjektet hadde ikke tidligere brukt RFID, mens distriktet allerede hadde tatt i bruk RFID-merking av reinen. RFID ble også testet ut på et større slakteri i Finnmark, herunder hvordan RFID-merket rein kan avhjelpe slakterienes arbeid med å identifisere reineiere og dermed effektivisere slakteoppgjøret. NIBIO har også gjennomført et prosjekt for å se på mulighetene for dronetelling gjennom bruk av elektronisk merking av rein.

Landbruks- og matdepartementet arbeider med oppfølging av Stortingets behandling av meldingen. Forslag om innføring av obligatorisk individmerking har nylig vært på høring. Høringsfristen var 15. mars. I høringen er det lagt opp til at obligatorisk individmerking lovfestes, mens type merke og hva slags informasjon de skal inneholde reguleres gjennom egen forskrift. I utarbeidelsen av en slik forskrift vil både Sametinget og næringen involveres. Den obligatoriske individmerkingen forutsettes å komme i tillegg til den tradisjonelle merkingen med øresnitt.

Det tas sikte på å oversende Stortinget en lovproposisjon med forslag til endringer i reindriftsloven våren 2019.

Med hilsen

Olaug Vervik Bollestad

Til toppen