Svar på skriftlig spørsmål om jegerprøveundervisningen

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Nils Kristen Sandtrøen (A) om detaljstyring av jegerprøveundervisningen.

Svar på skriftlig spørsmål nr. 1565 fra stortingsrepresentant Nils Kristen Sandtrøen – Spørsmål om detaljstyring av jegerprøveundervisningen

Jeg viser til brev fra Stortingets president av 9. mars 2021 vedlagt spørsmål nr. 1565 fra stortingsrepresentant Nils Kristen Sandtrøen. Spørsmålet er rettet til klima- og miljøministeren, men oversendt landbruks- og matministeren som rette adressat.

Spørsmålet lyder:

"Hva er bakgrunnen for direktoratets rigide detaljstyring av jegerprøveundervisningen som gjør at jaktinteresserte flere steder i landet kan få dårligere og dyrere muligheter enn andre til å begynne med jakt, og vil statsråden vurdere å endre forskriften?

Begrunnelse:

Miljødirektoratet har nylig nedlagt forbud mot å gjennomføre jegerprøvekurs etter kl. 18.00 for jegerprøvekurs som går over fem sammenhengende dager. Dette skaper store problemer for Oslos avdeling av NJFF som arrangerer jegerprøvekurs. I Oslo er det stor pågang fra mange lag og foreninger for å kunne låne skolelokaler, og det å sette grensen for undervisning før kl. 18.00 vanskeliggjør tilgangen på lokaler ytterligere. Dersom arrangøren må leie lokaler på et kurs- og konferansesenter, vil kursavgiften forhøyes betydelig og gjøre det for dyrt for mange å kunne ta jegerprøven. Videre har Direktoratet forskriftsfestet at skyteprøven for både hagle og rifle skal gjennomføres på én dag. En søknad om å få dele skytingen over to dager for å kunne forflytte deltakerne til ulike baner for hagle- og rifleskyting i nabokommuner, ble avvist. Videre er øving i felt vanskelig i Oslo, der det har vært episoder med at folk ringer politiet hvis kursdeltakere beveger seg ute i terrenget med våpen. En søknad om å kunne legge felttrening til skytebane er også blitt avvist av Miljødirektoratet. Det obligatoriske jegerprøvekurset følger en detaljert forskriftsregulert studieplan over 30 timer. Kursdeltagerne er i ulike livs- og arbeidssituasjoner. I samfunnslivet for øvrig legges det vekt på fleksibilitet i opplæringsarbeidet, ved at offentlige og private utdanningsinstitusjoner tilbyr studier uavhengig av tid og sted og innenfor mange fagdisipliner. Det burde derfor kunne forventes at også Miljødirektoratet kunne legge opp til noe mer fleksibilitet rundt undervisningstilbudet for nye jegere."

Svar:

Gjennomført jegerprøve er et vilkår for å bli registrert i Jegerregisteret og oppnå retten til å utøve jakt, felling og fangst i Norge. Jegerprøven er et obligatorisk kurs på 30 timer med en avsluttende jegerprøveeksamen. Dette er en grunnutdanning hvor det er lagt stor vekt på å utvikle gode holdninger og faglig grunnlag for å utøve human og sikker jakt, felling og fangst. Jegerprøven er regulert i viltloven § 39, og det er gitt utfyllende bestemmelser i forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst kapittel 3. Myndigheten for disse bestemmelsene er delegert til Miljødirektoratet. Jeg har derfor forelagt spørsmålet fra stortingsrepresentant Sandtrøen for Miljødirektoratet, som opplyser følgende:

"Jegerprøvekurset ble sist endret i 2017 etter en evaluering av innhold og gjennomføring. For å legge til rette for større fleksibilitet for kursdeltakere i ulike livs- og arbeidssituasjoner, ble det utvidet fra en til tre alternative måter å gjennomføre jegerprøvekurset på: over 9 dager, over 2 langhelger og over 5 hele sammenhengende dager. Sistnevnte er ment som kurs på dagtid slik at jegerprøvekurset kan gjennomføres på camper som varer en uke, for eksempel som fritidstilbud for ungdom i høstferien. Justering av forskriften etter høringen i 2021 er derfor kun en presisering av regelverket i tråd med intensjonen ved forskriftsendringen i 2017. Behov for presisering er begrunnet i kursrapporter som viste at enkelte arrangører gjennomførte kurs i tidsrommet 18 – 24 fra mandag til fredag. Studieforbundenes rett til gratis bruk av offentlige undervisningslokaler gjelder for øvrig frem til kl. 21 på kvelden. Det er fortsatt mulig å gjennomføre 9 dagers kurs på kveldstid.

Samling 4 til jegerprøven inneholder skyting med hagle og rifle. Samlingen kan innenfor gjeldende regelverk deles i to, en dag for hagle og en dag for rifle, men den totale varigheten skal være på 6 timer. Krav til innhold er fastsatt i studieplanen. Samling 3 er human og sikker jakt i praksis. Her skal deltakerne gjennomføre en feltløype for å øve på sikker våpenbehandling med ulike momenter uten praktisk skyting. Det er ikke lagt føringer for hvor denne samlingen kan gjennomføres, men det er presisert hvilke momenter kursdeltakerne som minimum skal gjennom. Samlingen egner seg for gjennomføring på en skytebane.

Det er mange arrangører av jegerprøvekurs landet over og ca. 11 000 består jegerprøven hvert år. Kurset skal gjennomføres likt for alle kursdeltakere etter fastsatt studieplan. Kurset er obligatorisk og ved fravær kan deltakerne enkelt ta de manglende deler av kurset ved et annet kurs. Det er ikke lagt opp til en forvaltningspraksis hvor Miljødirektoratet gir dispensasjon til lokal tilpasning av kurs av ulike årsaker. For å sikre at læringsmålene og vektlegging av de ulike momentene i studieplanen ivaretas kreves det en enhetlig gjennomføring av kurset uavhengig av arrangør. Gjennomførte kurs kontrolleres av studieforbund og kommuner. Det er viktig å sette rammer for opplæring av nye jegere som sikrer jaktas anseelse og plass i samfunnet."

Jeg mener Miljødirektoratets redegjørelse viser bakgrunnen for reglene om jegerprøve-undervisningen, og at reglene åpner for ulike løsninger for gjennomføring av jegerprøvekurs. Jeg er videre kjent med at Norges Jeger og Fiskerforbund, som er en sentral aktør i jegeropplæringen, har hatt synspunkter på organiseringen av jegeropplæringen i høringsrunden. Som nevnt over, er reglene om jegerprøven hjemlet i viltloven. Jeg vil vise til at Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet er i gang med et arbeid for å gjennomgå og modernisere viltloven. Jeg vil i den forbindelse legge til rette for en god dialog med Miljødirektoratet og berørte organisasjoner.

Med hilsen

Olaug Vervik Bollestad