Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Svar på skriftlig spørsmål om bruken av jordbruksareal avsatt til næringsformål i Askim kommune

Landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Ole André Myhrvold (Sp) om bruken av jordbruksareal som er avsatt til næringsformål i Askim kommune.

Spørsmål nr. 1177 til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Ole André Myhrvold - Om bruken av jordbruksareal som er avsatt til næringsformål i Askim kommune

Jeg viser til spørsmål nr. 1177 fra Stortingets presidentskap. Spørsmålet er stilt i brev av 08.03.2019 fra stortingsrepresentant Ole André Myhrvold. Spørsmålet er som følger:

"Mener statsråden det vil være riktig å se på bruk av arealer i en ny kommune, som Indre Østfold, under ett, og at det er dårlig arealdisponering av Askim kommune å åpne for handel på noe av regionens beste matjord?"

Sikker matforsyning for stadig flere mennesker i verden og i Norge er avhengig av at vi tar vare på jordbruksarealene i størst mulig grad. Kornarealene, og særlig matkornarealene, er en viktig faktor for Norges matsikkerhet og matforsyning.

Kommunene er planmyndighet etter plan- og bygningsloven. I planleggingen skal kommunene ta hensyn til ulike formål og samfunnsinteresser, og balansere lokale ønsker mot nasjonale interesser og mål. Verdifulle jordbruksareal er en slik nasjonal interesse, og kommunene har en viktig rolle gjennom å lage gode kommunale planer og behandle saker etter plan- og bygningsloven og jordloven.

Å videreføre kommunereformen er ett av tiltakene i den nasjonale jordvernstrategien. En justering av kommunestrukturen vil gjøre det lettere å drive en mer helhetlig planlegging og utvikling når det gjelder arealbruk, transport og tjenesteproduksjon. Større kommuner vil også gjøre det mulig å bygge opp sterkere fagmiljø innen areal- og samfunnsplanlegging, noe som vil være positivt for rekruttering av planfaglig kompetanse i kommunene.

Jeg kan ikke vurdere det konkrete handelsområdet i Askim som er bakgrunnen for spørsmålet, verken av formelle eller praktiske årsaker. Det er imidlertid kun 3 prosent av Norges landareal som er dyrka mark og jeg mener derfor at vi må ta vare på mest mulig av den beste matjorda vår. 

Med hilsen

Olaug Vervik Bollestad

Til toppen