Svar på skriftlig spørsmål angående overskridelse av søknadsfrister for produksjons- og avløsertilskudd i landbruket

Landbruks- og matminister Bård Hoksrud har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Steinar Reiten (KrF) bruk av skjønn ved behandling av klagesaker angående overskridelse av søknadsfrister for produksjons- og avløsertilskudd i landbruket.

Svar på spørsmål nr. 2139 fra stortingsrepresentant Steinar Reiten

Representanten Steinar Reiten har stilt følgende spørsmål til skriftlig besvarelse:

"Vil statsråden ta initiativ til å instruere fylkesmannsembetene og landbruksdirektoratet som klageinstans om å bruke skjønn ved behandling av klagesaker angående overskridelse av søknadsfrister for produksjons- og avløsertilskudd i landbruket?"

Jeg har stor forståelse for at bonden kan synes at systemet er rigid, og at det kan være vanskelig å gå glipp av tilskudd fordi man ikke har søkt i tide. Samtidig er det slik at vi er avhengig av å sette frister for at bonden skal få søkt om og få utbetalt tilskudd.

Fristene for å søke produksjonstilskudd ble bestemt i jordbruksoppgjøret 2016. Partene ble da enige om at søknadsfristene 15. mars og 15. oktober skulle være absolutte, men at det skulle være mulig å endre innsendt søknad i 14 dager etter søknadsfristen, uten at det skulle medføre trekk i tilskuddet. Partene slo videre fast at det fortsatt skulle være mulighet til å dispensere fra søknadsfristene i særlige tilfeller, jf. Prp. 133 S (2015-2016).

Det er altså mulig å få levert inn søknaden senere enn fristen dersom bonden har en særlig grunn til det. Dette er en sikkerhetsventil ment for bønder som uforskyldt ikke rekker søknadsfristen. Typisk vil dette være der bonden ikke var i stand til å levere søknad på grunn av en ulykke, alvorlig sykdom, sykehusopphold eller lignende. Tilsvarende system praktiseres blant annet av Statens lånekasse for utdanning.

At søker for eksempel har glemt fristen eller det har kommet noe i veien på tampen, slik at søker ikke rakk å fylle ut søknaden i tide, vil vanligvis ikke være noe særlig tilfelle.

Jeg vil legge til at søknadssystemet åpner ca. to uker før søknadsfristen, og at søker dermed har god tid til å få levert søknaden. Alle foretak som søkte om produksjonstilskudd året før får også tilsendt en melding fra Altinn i forkant av hver søknadsperiode (i forkant av 1. mars/1. oktober), der Landbruksdirektoratet informerer om kommende søknadsomgang. Det blir samtidig gitt varsel på sms og/eller e-post om at foretaket har mottatt slik informasjon.

I forbindelse med kommende jordbruksoppgjør vil jeg ta spørsmålet om endringer i søknadsfristene opp med faglagene, og gjøre en vurdering av om det er behov for endringer sett i lys av erfaringene så langt.

 

Med hilsen

Bård Hoksrud