Svar på skriftlig spørsmål om kompensasjon for avvikling av pelsdyrhold

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Roy Steffensen (FrP) om når vil landbruks- og matministeren legge frem revidert forskrift om kompensasjon for avvikling av pelsdyrhold.

Svar på skriftlig spørsmål nr. 140 fra representanten Roy Steffensen

Stortingsrepresentant Roy Steffensen har i brev 15. oktober 2020 stilt følgende spørsmål til skriftlig besvarelse:

"Viser til sak i NRK Rogaland 14. oktober, om fortvilte pelsdyrbønder som venter på avklaring i forbindelse med nedleggelse av pelsdyrnæringen.

Når vil landbruks- og matministeren legge frem revidert forskrift om kompensasjon for avvikling av pelsdyrhold?"

Departementet arbeider med oppfølging av Stortingets anmodningsvedtak om endring av kompensasjonsordningen, slik at det gis kompensasjon som om det dreier seg om et ekspropriasjonsartet inngrep.

I juni i år henvendte Norges Pelsdyralslag seg til departementet og uttrykte bekymring for at en ny forskrift "hastes frem". Jeg tok henvendelsen på alvor og gjorde en ny vurdering basert på denne henvendelsen og tilbakemeldinger i et eget møte med Pelsdyralslaget om deres bekymringer.

Jeg vil etter dette ikke sende et forslag om en ny forskrift på høring, men sende på høring et forslag til endring av lov om forbud mot hold av pelsdyr. Forslaget vil innebære at det lovfestes rett til kompensasjon utmålt etter bestemmelsene i ekspropriasjonserstatningsloven, og med mulighet for rettslig skjønn etter de regler som gjelder i ekspropriasjonssaker. Jeg forventer at forslaget vil kunne sendes på høring omkring månedsskiftet november-desember.

Jeg finner grunn til å understreke at det siden desember 2019 har vært mulig å søke og få utbetalt kompensasjon fra staten etter avvikling av pelsdyrhold. De som alt har avviklet og oppfyller vilkårene, vil derfor kunne få utbetalt kompensasjon. Så er det også slik at dersom ny ordning vil gi et bedre resultat så vil oppdretteren få utbetalt det overskytende beløpet.

Med hilsen

Olaug Vervik Bollestad