Svar på skriftlig spørsmål om kunstig ikke-fastmontert lys for å holde villsvinbestanden nede

Landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Elin Tvete (Sp) om statsråden vil tillate kunstig ikke-fastmontert lys for å holde villsvinbestanden nede.

Skriftlig svar på spørsmål nr. 534 fra representanten Elin Tvete

Det vises til Stortingets brev datert 12. desember 2019. Stortingsrepresentant Elin Tvete har stilt følgende spørsmål til klima- og miljøministeren:

"Vil statsråden tillate kunstig ikke-fastmontert lys for å holde villsvinbestanden nede?"

Begrunnelse:

"Villsvin er et nattaktivt dyr som fører til stor skade på åker og avling. Kunstig ikke-fastmontert lys er avgjørende for å forsvare dyrka mark på nattestid."

Spørsmålet er oversendt landbruks- og matministeren som rette vedkommende.

Av hensyn til sikker jaktutøvelse åpner ikke viltloven i dag for bruk av kunstig lys. Forbudet fremgår av viltloven § 20 tredje ledd. Det er imidlertid visse unntak fra forbudet. Unntakene omfatter åtejakt på rev når lyskilden er fast montert, ettersøk av påskutt hjortevilt og avliving av vilt som er fanget levende i felle.

Bestemmelsen åpner for at departementet gjennom forskrift kan gi nærmere regler om bruk av kunstig lys i tilfeller som nevnt i tredje ledd. Departementet kan også ved forskrift tillate at kunstig lys benyttes ved åtejakt på andre arter enn rødrev, ved ettersøk av andre arter enn hjortevilt og ved avliving av vilt i andre tilfeller enn nevnt i tredje ledd. I dag er det kun åpnet for bruk av kunstig lys ved åtejakt på jerv.

Miljødirektoratet og Mattilsynet har nylig lagt fram "Handlingsplan mot villsvin 2020-2024". I handlingsplanen foreslås det en rekke tiltak. Ett av disse er bruk av kunstig lys ved åtejakt på villsvin, der lyskilden er fast montert, som for rødrev. Åtejakt er effektivt på villsvin, og bruk av fastmontert kunstig lys på åteplass vil effektivisere villsvinjakta ytterligere.

Miljødirektoratet har som en del av arbeidet med Handlingsplanen satt i gang arbeidet med å lage et forslag om forskriftsregler for bruk av kunstig lys ved åtejakt på villsvin der lyskilden er fast montert. Dette vil jeg følge opp slik at en raskest mulig kan sende en slik regelendring på høring. I tillegg ønsker jeg at direktoratet skal utarbeide et forslag om å forskriftsfeste regler for bruk av kunstig lys ved ettersøk av påskutt villsvin.

Med hilsen

Olaug Vervik Bollestad