Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Svar på skriftlig spørsmål om matproduksjon i Norge

Landbruks- og matminister Bård Hoksrud har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Ole Andre Myhrvold (Sp) om statsråden kan garantere at resultatet av forhandlingene ikke vil føre til redusert matproduksjon i Norge.

Svar på spm. nr. 56 til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Ole Andre Myhrvold

Det vises til følgende spørsmål til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentanten Ole Andre Myhrvold: 

"Kan statsråden garantere at resultatet av forhandlingene ikke vil føre til redusert matproduksjon i Norge?" 

Målene for landbrukspolitikken ligger til grunn når regjeringen forhandler med jordbruket om en gjensidig avtale om utslippsreduksjoner. Jeg vil understreke at jordbruket sin viktigste oppgave er å produsere mat. Av hensyn til beredskap, ressursutnytting, verdiskaping, sysselsetting og klima er det viktig at norsk jordbruk produserer de fôr- og matvarene som det ligger til rette for å produsere i Norge, og i et omfang som kan dekke innenlands etterspørsel og eksport. Det er samtidig et mål at vi skal ha et bærekraftig landbruk med lavere utslipp av klimagasser. Dette innebærer blant annet at jordbruket i en klimasammenheng må redusere utslippene per produserte enhet, i tillegg til å øke opptaket av CO2 og tilpasse produksjonen til et klima i endring. 

Jeg er derfor glad for at jordbrukets organisasjoner har sagt seg villige til å gå i dialog med regjeringen om en gjensidig avtale om utslippsreduksjoner fra sektoren. Jordbruket skal ha stor fleksibilitet knyttet til hvilke tiltak som gjennomføres. Det er også nødvendig at begge parter gjennom sine virkemidler legger til rette for at utslippene i jordbruket reduseres.

Det ligger med andre ord en gjensidighet, mellom staten og jordbruket, til grunn for forhandlingene om en slik avtale. 

Med hilsen

Bård Hoksrud

Til toppen