Svar på skriftlig spørsmål om midlertidig ordning for import av fiskefôr

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Terje Halleland (FrP) om å etablere en midlertidig ordning for import av fiskefôr til vestlandskysten, og når kan en vente at en permanent løsning blir etablert.

Svar på Spm. nr. 1727 til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Terje Halleland

Stortingsrepresentant Terje Halleland har stilt følgende spørsmål til skriftlig besvarelse:

"Hva gjør statsråden for å etablere en midlertidig ordning for import av fiskefôr til vestlandskysten, og når kan vi vente at en permanent løsning blir etablert? "

Jeg vil gjerne informere representanten Halleland om at mitt departement, sammen med Nærings- og fiskeridepartementet og Mattilsynet, har hatt en tett dialog med næringen om import av fiskefôr i stor sekk fra Storbritannia.

Gjennom EØS-avtalen er Norge harmonisert med EU på import av animalske varer fra land utenfor EU, såkalte tredjeland. Dette gjelder både varer til humankonsum og til dyrefôr. Slike varer er definert som risikoprodukter og skal underkastes et kontrollregime ved godkjente og listeførte veterinære grensekontrollstasjoner før de kan importeres. Formålet er å sikre et høyt beskyttelsesnivå for både folke- og dyrehelse. Etter en importgodkjenning kan varene flyte fritt i hele det indre marked. Dette betyr at den kontrollen som gjøres på norske, veterinære grensekontrollstasjoner gjøres på vegne av hele EØS.

En konsekvens av at Storbritannia valgte å gå ut av EU er at de er blitt et tredjeland. Dette medfører at alle levende dyr og animalske varer (inkludert fiskefôr) som skal importeres fra Storbritannia må kontrolleres ved en veterinær grensekontrollstasjon i EU/EØS.

Dette har skapt utfordringer for en del norske importører. Varer som tidligere har kunnet forflyttes fritt mellom Storbritannia og Norge/EU og tas inn der det er hensiktsmessig for næringen, må nå kanaliseres via veterinære grensekontrollstasjoner.

Alle grensekontrollstasjoner i EØS-området er underlagt det samme, svært detaljerte regelverket som i liten, eller ingen, grad åpner for fleksibilitet og nasjonale løsninger. Det er ikke gitt noen særunntak for Storbritannia i grensekontrollregelverket. Jeg kan ikke se at Mattilsynet kan dispensere fra regelverket da det ikke er noen hjemmel i EU-regelverket for at Norge kan gi slike dispensasjoner.

Det betyr at en midlertidig ordning innebærer at importørene må ta inn varepartiet gjennom EU inntil vi har en godkjent grensekontrollstasjon for fiskefôr i stor sekk, eksempelvis Esbjerg eller andre som i dag er godkjente for kontroll av fiskefôr i stor sekk. Fôr- og oppdrettsnæringen er orientert om dette etter dialog om saksforholdene.

Til orientering har Karmsund havn sendt søknad til Mattilsynet om etablering av grensekontrollstasjon som også omfatter godkjenning for fiskefôr i stor sekk. Denne søknaden er nå til behandling. Tidsperspektivet for behandlingen av søknaden avhenger av mange faktorer. Bygging, drift og kontroll ved stasjonene er fastsatt i et svært detaljert regelverk. Veterinære grensekontrollstasjoner i Norge utfører kontrolloppgaver på vegne av hele EØS-området, derfor skal disse forelegges for EFTAs overvåkningsorgan, ESA.

Mitt departement og Mattilsynet vil være behjelpelig og støtte prosessen om opprettelse av en eller flere nye grensekontrollstasjoner. Vi er i dialog med ESA, og vi vil bidra det vi kan til at arbeidet gjøres så raskt som mulig. Samtidig vil jeg påpeke at dette er en omfattende og tidkrevende prosess, og at det derfor er vanskelig å anslå når ny grensekontrollstasjon vil være på plass og kan ta imot varer.

Med hilsen

Olaug Vervik Bollestad