Svar på skriftlig spørsmål om Norsk Rikstoto

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Stein Erik Lauvås (A) om Statsråden vil sørge for at flertallets syn og Stortingets klare intensjon blir fulgt opp, slik at Norsk Rikstoto får de reglene som vedtaket og merknadene i saken var ment å ivareta.

Svar på skriftlig spørsmål nr. 1195 fra representanten Stein Erik Lauvås

Stortingsrepresentant Stein Erik Lauvås har stilt følgende spørsmål for skriftlig besvarelse:

"Vil Statsråden sørge for at flertallets syn og Stortingets klare intensjon blir fulgt opp slik at Norsk Rikstoto får de reglene som vedtaket og merknadene i saken var ment å ivareta?"

I begrunnelsen for spørsmålet hevdes det at "Norsk Rikstoto er pålagt å anvende andre regler for beregning av tidligere gevinster enn de som er innført fra 2021."

Departementet ga i brev til Norsk Rikstoto 16. september 2020 tilslutning til at Norsk Rikstoto kunne innføre en modell for tapsgrenser som innebærer en tapsgrense på 20.000 kroner pr. måned, rullerende over en periode på 90 dager. All gevinst kan tillegges tapsgrensen, rullerende over en periode på 365 dager.

Etter det jeg har fått opplyst fra Lotteritilsynet er det Norsk Rikstoto selv som har valgt den modellen for innfasing av tapsgrensene som ble iverksatt fra 1. januar 2021. Norsk Rikstoto ønsket etter det jeg har fått opplyst å fase inn tapsgrensene ved at spillere som tidligere hadde hatt personlig månedlig tapsgrense på 20.000 kroner eller mer, kunne starte 2021 som om de ikke hadde tapt noe i november og desember, dvs. med en overført ubrukt tapsgrense på 40.000 kroner, og at de i tillegg kunne overføre positiv gevinstsaldo fra 2020 til 2021. Lotteritilsynet hadde ikke merknader til dette.

Så er jeg kjent med at Norsk Rikstoto i brev til Lotteritilsynet 15. januar i år ba om tilslutning til at merknadene fra komiteen måtte kunne forstås slik at brutto gevinst vunnet i 2020 kan legges til tapsgrensene, uavhengig av hva spilleren måtte ha tapt i 2020. Departementet er gjort kjent med at Lotteritilsynet besvarte denne henvendelsen i brev 19. januar 2021. Lotteritilsynet ga der uttrykk for at den innfasingsordningen Norsk Rikstoto allerede hadde gjennomført var en vid tolkning av kravet om total tapsgrense.

Jeg antar at en eventuell innfasing av tapsgrensene der brutto gevinster vunnet i 2020 skulle kunne tillegges tapsgrensen, uavhengig av hva en spiller i sum hadde tapt i 2020, ikke ville være i tråd med komitéflertallets merknad. Den ville heller ikke oppfylle intensjonen med tapsgrensene. Som et eksempel kan vi tenke oss en spiller som i 2020 spilte for 12 millioner kroner, fikk gevinster på 10 millioner kroner, og netto tapte 2 millioner kroner. Denne spilleren ville med en slik modell kunne ta med seg 10 millioner kroner inn som tillegg til tapsgrensen i 2021. Spilleren ville altså i 2021 – i tillegg til tidligere års nettotap - kunne ha et netto tap på mer enn 10 millioner kroner før tapsgrensen slår inn.  

Jeg oppfatter komitéflertallets merknad, og også det som anføres i begrunnelsen for spørsmålet, slik at det må være de reglene som gjelder i det innførte tapsgrenseregimet som også må få anvendelse for gevinster vunnet før 1. januar 2021. Det innebærer at alle gevinster vunnet i 2020 i utgangspunktet teller med, men at det på hensiktsmessig måte må tas hensyn til hvilke innsatser og eventuelt netto tap som er knyttet til disse gevinstene.    

Om den tapsgrensemodellen Norsk Rikstoto har innført og måten de valgte å fase denne inn på kan sies fullt å oppfylle det som følger av Stortingets flertallsmerknad avhenger, slik departementet ser det, primært av hvilken praktisk løsning man mener er riktig for håndtering av tidligere gevinster opp mot tapsgrensen. Altså om en spiller først "må spille bort" tidligere gevinster før tapsgrensen belastes, eller om man skal kunne ha tidligere gevinster "i reserve" og at spill belastes tapsgrensen først. Slik jeg forstår det har Lotteritilsynet lagt til grunn at tapsgrensen ikke belastes før gevinstsaldoen er brukt opp.

Svaret på spørsmålet som representanten Lauvås stiller, er altså ja. Den måten Norsk Rikstoto har valgt for å fase inn tapsgrensene er ifølge Lotteritilsynet i tråd med Norsk Rikstotos eget forslag. Jeg ser imidlertid at det kan være grunn til å se nærmere på praktiseringen av totalgrensen og hvordan denne best kan ivareta hensynet til ferdighetsspillerne, for eksempel med tanke på den praktiske utregningen av tapsgrensen. Jeg vil ha dialog med Norsk Rikstoto og Lotteritilsynet om dette.

Med hilsen

Olaug Vervik Bollestad