Forsiden

Svar på skriftlig spørsmål om opptrappingsplan for landbruket

Landbruks- og matminister Sandra Borch har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Olaug Vervik Bollestad (KrF) om - Når vil landbruksministeren legge fram en opptrappingsplan for landbruket?

Spm. nr. 1029 til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Olaug Vervik Bollestad - Når vil landbruksministeren legge fram en opptrappingsplan for landbruket?

Representanten Olaug Vervik Bollestad har stilt følgende spørsmål til skriftlig besvarelse til landbruks- og matministeren:

«Statsråden peker i sitt svar på spørsmål nr. 470 at hun vil komme til Stortinget med en opptrappingsplan etter at høringsfristen for Grytten-utvalgets rapport har gått ut. Høringsfristen har nå gått ut, men statsråden har enda ikke varslet noen opptrappingsplan. Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag etterlyste 14. desember 2022 en tydelig opptrappingsplan. Denne trengs for å gi forutsigbarhet. Når vil landbruksministeren legge fram en opptrappingsplan for landbruket?»

Regjeringen prioriterer trygghet for matproduksjon og bøndenes inntektsmuligheter høyt. Det viste vi bl.a. ved et historisk godt jordbruksoppgjør i 2022. Det la til rette for et inntektsløft i en situasjon med ekstraordinær kostnadsvekst. Høringen på Inntektsutvalgets rapport er nettopp avsluttet. Utvalgets hovedoppgave var å drøfte og klargjøre prinsipper og metoder, samt muligheter og begrensninger, for måling av inntekter i jordbruket som sektor og for bønder som private næringsdrivende, samt grunnlag og forutsetninger for å sammenligne næringsinntekter i jordbruket med lønn for arbeidstakere.

Vi starter nå arbeidet med å gjennomgå høringsinnspillene, som sammen med NOU 2022: 14, vil være viktig grunnlag for det videre arbeidet. En opptrappingsplan er et stort og krevende arbeid, og regjeringen vil jobbe for å få fram saken så fort som det er forsvarlig.  

Med hilsen

Sandra Borch