Svar på skriftlig spørsmål om rovviltpolitikk

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Geir Pollestad (Sp) om den todelte målsettingen i rovviltpolitikken.

Svar på skriftlig spørsmål nr 1050 fra representanten Geir Pollestad

Representanten Geir Pollestad har stilt følgende spørsmål til skriftlig besvarelse:

"Korleis forstår regjeringa den todelte målsettinga i rovviltpolitikken og vil landbruks- og matministeren ta eit initiativ til ei evaluering av korleis målsettinga i praksis er fulgt opp innanfor både landbruks- og rovviltforvaltninga?"

Regjeringen gjennomfører vedtatt rovviltpolitikk og den todelte målsettingen slik den fremgår i Stortingets behandling av St. meld. nr. 35 (1996-1997) Om rovviltforvalting, St. meld. nr. 15 (2003-2004) Rovvilt i norsk natur, i rovviltforliket 2011 (Representantforslag 163 S (2010-2011), og sist videreført i behandlingen av Meld. St. 21 (2015-2016) Ulv i norsk natur

Når det gjelder spørsmålet om evaluering viser jeg til Riksrevisjonens rapport Dokument 3:23 (2018-2019) Riksrevisjonens undersøkelse av rovviltforvaltningen. Rapporten går gjennom hvordan regjeringen har fulgt opp den todelte målsettingen.

Jeg vil vise til at ansvaret for rovviltpolitikken ligger under Klima- og miljødepartementet, herunder også budsjettmidlene for å ivareta den todelte målsettingen i rovviltpolitikken, både for rovviltet og for nødvendige tilpasninger i beitenæringene. Landbruks- og matdepartementet har ansvaret for å ivareta landbruks- og reindriftens interesser i den todelte målsettingen i rovviltpolitikken. 

Samarbeid mellom fagmiljøene er en forutsetning for god måloppnåelse for rovvilt og beitenæringene. Det er viktig at sekretariatene til rovviltnemndene bidrar med den nødvendige fagkompetansen på miljø-, landbruks- og reindriftsområdet i arbeid med forvaltningsplaner og den løpende forvaltningen.

Regjeringen har i budsjettet for 2021 styrket Landbruksdirektoratets budsjett med 6 mill. kroner for å øke kunnskapen om landbruksnæringene sin arealbruk. Styrking av arbeidet med å ivareta den landbruksfaglige siden av den todelte målsettingen i rovviltpolitikken er en viktig del av dette.  

Med hilsen

Olaug Vervik Bollestad