Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Svar på skriftlig spørsmål om solgte hytter og koier hos Statskog

Landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Nils Kristen Sandtrøen (A) om en oversikt over hytter og koier hos Statskog som er solgt,

Svar på spørsmål nr. 1153 fra stortingsrepresentant Nils Kristen Sandtrøen

Jeg viser til brev fra Stortingets president av 5. mars 2020, vedlagt spørsmål til skriftlig besvarelse nr. 1153 fra Nils Kristen Sandtrøen:

"Kan regjeringen gi en oversikt over hytter og koier hos Statskog som er solgt fra 2014 og fram til i dag?"

Forvaltning av bygningsmassen på Statskog SFs grunn er et område som ligger under foretakets ansvar. Med mindre det er spørsmål om transaksjoner som overstiger fullmaktene foretaket har etter vedtektene, eller dreier seg om salg som i vesentlig grad vil endre virksomheten, vil ikke slike saker bli forelagt departementet.

Statskog SF har en stor mengde ulike bygg som leies ut på åremål eller står tomme. Siden kjøpet av Borregaardskogene i 2010, har det vært et mål for Statskog SF å redusere antall bygg som foretaket ikke har vurdert til å være nødvendige eller hensiktsmessige i arbeidet med å legge til rette for allmenheten. Foretaket viser til at de derfor har solgt en del bygninger av denne typen og benyttet deler av inntektene fra disse salgene til å oppgradere andre bygninger som har blitt gjort tilgjengelige for korttidsleie.

Statskog SF har ikke gitt noen komplett oversikt over utvikling i bygningsmassen, men viser til at om lag 100 bygg er solgt eller sanert siden 2014. Dette omfatter alt fra enkle båthus og lager til større komplekser som Gravberget gård i Innlandet. Statskog SF anslår at 2/3 av det som er solgt er bygg som fulgte med kjøpet av Borregaardskogene.

Statskog SF vurderer at det er hyttene som kan tilbys for korttidsutleie og åpne buer og koier som er viktige i arbeidet for å tilrettelegge for allmenhetens friluftsliv. I 2014 hadde Statskog SF 83 hytter for korttidsutleie, ved utgangen av 2019 var antallet økt til 86. Hyttene er populære, og siden 2014 har antallet utleiedøgn økt fra 5863 til 7108, en økning på 21 prosent.

Antallet åpne buer og koier har vært stabilt siden 2014, og det er i dag i overkant av 120 slike åpne husvære. Den nyeste av disse er Gjevlekollbua som ble åpnet i 2018 og ligger i Lier kommune i Viken.

Gjennom kortidsutleie av hytter, og ved å stille enkle buer og koier til fri bruk, bidrar Statskog SF til å gjøre friluftsopplevelser tilgjengelig for allmennheten. Disse tilbudene har økt siden 2014, og er mer populære enn noen gang. Statskog SF har lagt ut informasjon om sin virksomhet med hytteutleie på sine hjemmesider, der det også er mulig å bestille en gratis håndbok med oversikt over alle foretakets buer og koier som er åpne for allmenheten.

Med hilsen

Olaug Vervik Bollestad

Til toppen