Svar på skriftlig spørsmål om statistikken for importhandel av økologisk mat

Landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Katrine Boel Gregussen (SV) om statistikken for importhandel av økologisk mat.

Spm nr 1912 til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Katrine Boel Gregussen om statistikken for importhandel av økologisk mat 

Stortingsrepresentant Katrine Boel Gregussen har stilt følgende spørsmål til skriftlig besvarelse:

"Når vil statistikken for importandel av økologisk mat komme på plass?"

Representanten viser til at det er grunn til å tro at mye av omsetningsveksten for økologisk mat har skjedd på importerte produkter. Videre vises det til at det i Nasjonal strategi for økologisk jordbruk framgår at Regjeringen vil starte et arbeid for å bedre statistikkgrunnlaget på dette området.

Landbruksdirektoratet har siden år 2000 hatt i oppgave å drive overvåking av utviklingen innen økologisk produksjon og omsetning. Landbruksdirektoratet jobber kontinuerlig med forbedring av statistikk og søk etter nye og bedre kilder for informasjon. Som representanten selv viser til, skiller ikke tolltariffen mellom import av konvensjonell og økologisk mat. Man kan derfor ikke bruke tolltariffen til å si noe om hvor stor andel av omsatt økologiske mat som er produsert i Norge. Arbeidet med å etablere statistikk for importandeler av økologiske varer er følgelig svært krevende. Det er arbeidet over flere år med å etablere statistikk for norskan­delen for økologisk produsert frukt og grønt, men det har hittil ikke vært mulig å få et tilfredsstillende system på plass.

Landbruksdirektoratet startet i 2019 et arbeid med å etablere statistikk for norskandelen i økologisk matmel og kraftfôr. Tallene for matmel er ennå ikke publisert. Planen er at statistikken for norskandel/import korn blir offentliggjort i halvårsrapporten som pleier å komme i september

Både for matmel og fôrkorn er målet å fortsette arbeidet for å kvalitetssikre tallene, samt etterhvert etablere en tallserie som kan si noe om utviklingen over tid. 

Med hilsen

Olaug Vervik Bollestad