Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Svar på skriftlig spørsmål om statlig inngripen i merking av rein

Landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Geir Adelsten Iversen (Sp) om landbruks- og matministeren har vurdert hvordan en statlig inngripen i merking av rein står seg mot samenes rett til selvbestemmelse.

Svar på spørsmål nr. 1786 til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Geir Adelsten Iversen

Stortingsrepresentant Geir Adelsten Iversen har stilt følgende spørsmål til skriftlig besvarelse:

"Hvordan har landbruks- og matministeren vurdert hvordan en statlig inngripen i merking av rein står seg mot samenes rett til selvbestemmelse?"

Regjeringen har i Prop 90 L (2018-2019) foreslått en endring av reindriftsloven som gir hjemmel til å innføre obligatorisk individmerking.

Det går tydelig fram av proposisjonen at individmerkingen skal komme i tillegg til, ikke til erstatning for, den tradisjonelle reinmerkingen.

Når den tradisjonelle merkingen skal opprettholdes, vil ikke individmerking utgjøre noen inngripen i den tradisjonelle merkingen som en del av den samiske tradisjonen og kulturen. Departementet mener derfor at obligatorisk individmerking ikke vil komme i konflikt med Grunnloven § 108, eller folkerettens regler om urfolk og minoriteter.

Regjeringen har presisert i Prop 90 L (2018-2019) at lovhjemmelen for obligatorisk individmerking ikke skal iverksettes før praktiske og tekniske løsninger er på plass.

Departementet vil involvere Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) i arbeidet med å vurdere ulike løsninger. Hvordan individmerkingen skal utformes, vil bli regulert ved egen forskrift.

Departementet vil invitere til konsultasjoner med Sametinget og NRL om en slik forskrift.

Med hilsen

Olaug Vervik Bollestad

Til toppen