Svar på skriftlig spørsmål om Statskog

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Kristoffer Robin Haug (MDG) om Statskogs vedtekter.

Svar på spørsmål 1399 fra stortingsrepresentant Kristoffer Robin Haug

Jeg viser til brev fra Stortingets president av 23. februar 2021, vedlagt spørsmål til skriftlig besvarelse nr. 1399 fra Kristoffer Robin Haug:

"I Statskogs vedtekter står det at: «Det skal drives et aktivt naturvern og tas hensyn til friluftsinteresser» på selskapets fjelleiendommer. Statskog har nå inngått en avtale med det svenske selskapet Arise om utbygging av vindkraft i Leksdal allmenning, som er eid av Statskog. Er statsråden kjent med om Statskog har flere prosjekter hvor man skal bygge ned Statskogs eiendommer til fordel for landbasert vindindustri, og er dette ønsket politikk fra regjeringen?"

Formålet med Statskog SF framgår av vedtektenes paragraf 2:

"Foretakets mål er å forvalte, drive og utvikle statlige skog- og fjelleiendommer med tilhørende ressurser, det som står i forbindelse med dette og annen naturlig tilgrensende virksomhet. Innenfor rammen av dette kan foretaket gjennom deltakelse eller i samarbeid med andre, forvalte og drive eiendommer og andre former for tjenester innen foretakets virksomhetsområde.

Eiendommene skal drives effektivt med sikte på å oppnå et tilfredsstillende økonomisk resultat. Det skal drives et aktivt naturvern og tas hensyn til friluftsinteresser. Ressursene skal utnyttes balansert, og fornybare ressurser skal tas vare på og utvikles videre."

I dette ligger en forventning om at Statskog SF skal utnytte og utvikle eiendommenes ressurser på en bærekraftig måte, til beste for samfunnet. Statskog SFs næringsvirksomhet omfatter skogbruk, utmarksforvaltning og annen areal- og eiendomsforvaltning. I Statskog SFs strategi framgår det at foretaket skal identifisere og synliggjøre alle typer ressurser på eiendommene, og realisere eiendommenes utviklingspotensial. Energiproduksjon er en av disse ressursene, men i tråd med vedtak i foretaksmøtet skal Statskog SF ikke selv investere i slik virksomhet, men leie ut rettigheter til andre.

I årene som kommer vil vindkraft være en av kildene til ny fornybar energi som har stort potensiale og som har lave utbyggingskostnader sammenlignet med de andre alternativene. Ny fornybar energi kan bidra til næringsutvikling og elektrifisering i stadig flere sektorer.

Samtidig har bygging av vindkraft negative miljøkonsekvenser. Som varslet i stortingsmeldingen om vindkraft på land (Meld. St. 28 (2019-2020) vil regjeringen derfor legge til rette for en moderat og begrenset utvikling av samfunnsøkonomisk lønnsom vindkraft, der viktige miljø- og samfunnsforhold blir bedre ivaretatt enn tidligere.

For å sikre en god balanse mellom tilgang på fornybar kraft og hensynet til viktige miljøverdier vil konsesjonsbehandlingen for vindkraft på land og legge større vekt på natur, landskap, friluftsliv og kulturmiljø. Det er Norges vassdrags- og energidirektorat som har ansvaret for å foreta disse vurderingene.

Statskog SF er Norges største grunneier, og mottar en rekke henvendelser fra selskap som ønsker å se på muligheter for å utvikle anlegg for vindkraft på statens grunn. Dette innebærer at Statskog SF til enhver tid er involvert i flere prosjekter som har som mål å utvikle vindkraft. Statskog SF viser til at de er opptatt av lokal tilslutning og involvering i slike prosesser. Det er ikke snakk om salg av arealer til kraftselskap som vil utvikle vindkraft, men utleie som gir langsiktige inntekter til fellesskapet, eller til bruk i statsallmenningene dersom anlegget etableres i statsallmenning som i det tilfellet representanten Kristoffer Robin Haug viser til i sitt spørsmål.

Så lenge det er et mål å øke produksjonen av fornybar energi mener jeg det ville vært feil om statlig eide arealer skulle utelates fra slik produksjon. Gjennom konsesjonsbehandlingen skal de ulike hensynene balanseres, og jeg mener derfor at utbygging av vindkraft på Statskog SFs arealer vil være i tråd med politiske mål, både for fornybar energi og for eierskapet av Statskog SF.

Med hilsen

Olaug Vervik Bollestad