Svar på skriftlig spørsmål om status om erstatning til pelsdyrbøndene

Landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Geir Pollestad (Sp) om status i saken om erstatning til pelsdyrbøndene

Svar på skriftlig spørsmål nr. 2919 fra representanten Geir Pollestad

Stortingsrepresentant Geir Pollestad har stilt følgende spørsmål for skriftlig besvarelse:

"Kva er status i saka om erstatning til pelsdyrbøndene?"

Status kan oppsummeres slik:

Landbruksdirektoratet opplyser at det pr. 31. august i år totalt var utbetalt 361,9 mill. kroner i kompensasjon etter avvikling av pelsdyrhold. 177 saker var ferdig behandlet, ti var under behandling og tre var foreløpig ubehandlet. I tillegg var det utbetalt 15,5 mill. kroner i kompensasjon for riving og opprydding.

Innovasjon Norge opplyser at de pr. 26. august totalt har gitt tilsagn om 104,9 mill. kroner i omstillingsmidler. Innenfor denne budsjettposten har også Landbruksdirektoratet pr. 31. august gitt tilsagn om 0,9 mill. kroner i tilskudd til arbeidsrettet kompetanseheving.

Når det gjelder Stortingets vedtak fra juni i år om endringer i erstatnings- og kompensasjonsordningene etter avvikling av pelsdyrhold, er jeg opptatt av å få sikkerhet for at ordningene ikke innebærer statsstøtte eller at støtten i tilfelle er lovlig. Det er derfor innledet en prenotifikasjonsdialog med ESA. Videre oppfølging vil skje når tilbakemelding fra ESA foreligger. Det er mitt håp at dette kan skje nokså raskt, slik at arbeidet med utforming av tilbud om erstatning til pelsdyroppdretterne etter nye regler kan starte.

Med hilsen

Olaug Vervik Bollestad