Svar på skriftlig spørsmål om støtte til fjøsbygging

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Geir Pollestad (Sp) om støtte til fjøsbygging i det enkelte fylke.

Svar på skriftlig spørsmål nr. 1634 fra stortingsrepresentant Geir Pollestad om investeringsvirkemidlene i landbruket for 2021

Jeg viser til spørsmål nr. 1634 til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Geir Pollestad oversendt fra Stortinget 15. mars 2021.

Representant Pollestad har stilt følgende spørsmål:

"Hva er potten for støtte til fjøsbygging i det enkelte fylke, og hvor mye er igjen av midlene til dette formålet i 2021?"

Representant Pollestad ber videre om en fylkesvis oversikt som viser

  • ramme for hvert enkelt fylke i 2021
  • innvilgede søknader og totalbeløp for disse for hvert enkelt fylke
  • oversikt over antall søknader og søknadsbeløp som ikke kan innvilges med eksisterende ramme
  • prognose for hvor stor pott som trengs for hvert enkelt fylke for å følge opp alle leverte og forventede søknader.

For 2021 ble det bevilget totalt 664,5 mill. kroner til investeringsvirkemidler i landbruket. 120 mill. kroner av denne rammen er forbeholdt investeringer innen grøntsektoren. Den totale fylkesvise rammen som er tildelt fylkene er 503 mill. kroner. Departementet gir ikke føringer for hvor mye midler som skal gå til investeringer innen tradisjonelt landbruk og landbruksbygg, og hvor mye som skal gå til andre næringer. Det kan likevel antas at om lag 80 pst. av fylkesrammen normalt går til investeringer innen tradisjonelt landbruk, der investeringer i landbruksbygg dominerer. Tabellen under gir oversikt over IBU-midlene som er tildelt de enkelte fylkene. I tillegg er det innhentet oppdaterte tall fra Innovasjon Norge på innkomne søknader per 15. februar og oversikt over hva som er innvilget per 15. mars.

Oversikt over tildelt fylkesramme, søknader, innvilget og antatt total etterspørsel, mill. kroner

Fylke

Fylkes-

ramme

Søknader per 15.2

Innvilget per 15.3

Antatt total etterspørsel 2021

Viken

58,69

100

23,5

110,0

Innlandet

76,63

196

10,7

210,0

Vestfold og Telemark

33,90

29

16,7

50,0

Agder

30,26

19

13,4

50,0

Rogaland

40,25

75

28,7

110,0

Vestland

70,64

105

45,2

120,0

Møre og Romsdal

37,04

57

11,6

70,0

Trøndelag

78,65

80

49,0

190,0

Nordland

35,94

26

15,4

70,0

Troms og Finnmark

41,07

15

7,8

?

SUM

503,07

702

222,0

980,0

Når det gjelder kolonnen for antatt total etterspørsel, må det bemerkes at disse vurderingene bygger på den kontakten Innovasjon Norges regionskontor har hatt med kommuner og bygnings­planleggere, og er derfor ikke utelukkende basert på innkomne søknader hos Innovasjon Norge. Som det fremgår av oversikten, har vi ikke lykkes med å få en vurdering fra Troms og Finnmark på antatt total etterspørsel. Antatt total etterspørsel etter fylkesvise IBU-midler er derfor noe høyere enn det som fremgår av tabellen.

I tillegg er det per 15. mars innvilget totalt 82 mill. kroner i tilskudd til investeringer innen grøntsektoren av den nasjonalt avsatte rammen på 120 mill. kroner. Antatt total etterspørsel her er 160 mill. kroner. Samlet sett vurderer Innovasjon Norge sentralt at total antatt etterspørsel etter IBU-tilskudd er på 1,2 mrd. kroner i 2021.

Jeg vil avslutningsvis presisere at IBU-ordningen ikke er en rettighetsbasert ordning der det er meningen at alle potensielle investeringsprosjekter skal få støtte. En viktig oppgave for Innovasjon Norge er å kunne gjøre gode vurderinger av det enkelte investeringsprosjektet, for å sikre at de prosjektene som prioriteres er lønnsomme og bærekraftige også på lang sikt. Det gir trygghet for den enkelte bonde og for virkemiddelbruken på området totalt sett.

Med hilsen

Olaug Vervik Bollestad