Svar på skriftlig spørsmål om tapsgrenser

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Stein Erik Lauvås (A) om statsråden vil sørge for at det er brutto tapsgrenser som gjelder for 2020 slik det gjør for 2021 når tapsgrensene innfases.

Svar på skriftlig spørsmål nr. 1925 fra representanten Stein Erik Lauvås

Stortingsrepresentant Stein Erik Lauvås har stilt følgende spørsmål for skriftlig svar: 

Vil statsråden sørge for at det er brutto tapsgrenser som gjelder for 2020 slik det gjør for 2021 når tapsgrensene innfases?

Svar:

Når det gjelder tapsgrenser, var det fram til 1. januar 2021 krav om at spillerne skulle sette en selvvalgt grense for hvor mye de kunne tape på spill hos Norsk Rikstoto. Etter innføring av maksimale tapsgrenser fra 1. januar 2021, kan ingen spiller ha en tapsgrense som fører til at netto tap over tid overstiger 20.000 kroner pr. måned.

Jeg oppfatter stortingsflertallets merknad ved behandling av tapsgrensesaken slik at flertallet mener det skal være samme ordning for håndtering av gevinster vunnet i 2020 som det som gjelder for gevinster som vinnes i 2021.

Ut fra dette og tidligere skriftlige spørsmål knyttet til denne problemstillingen, antar jeg derfor at det representanten ønsker svar på er om jeg vil sørge for at brutto gevinster fra 2020 blir håndtert på samme måte ved innfasing av tapsgrensemodellen som det som gjelder for brutto gevinster som vinnes i 2021.

Svaret på dette er i tilfelle ja. Departementet har tett dialog med Norsk Rikstoto for å se om denne løsningen er praktisk gjennomførbar eller om eventuelle likeverdige løsninger kan gjennomføres.

Tapsgrensemodellen innebærer at alle gevinster (bruttobeløp) som vinnes i 2021, legges til tapsgrensene. Når spilleren senere gjør innsatser, trekkes disse fra gevinstsaldoen. På det tidspunktet tidligere gevinster er "spilt bort", er det ingen gjenværende gevinst å legge til tapsgrensen. Videre spill belastes da tapsgrensen.

Dersom Norsk Rikstoto ønsker å håndtere gevinster vunnet i 2020 på samme måte, slik flertallsmerknaden tilsier, vil departementet naturligvis ikke motsette seg det. Dette vil i tilfelle innebære en teknisk justering av den måten gevinster fra 2020 blir håndtert på i dag. Det vil da være gjenstående gevinstsaldo ved årsskiftet som kan tillegges tapsgrensen, uavhengig av eventuelle tap tidligere på året. 

Med hilsen

Olaug Vervik Bollestad