Svar på skriftlig spørsmål om villsvin i Norge

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Emilie Enger Mehl (Sp) om villsvin i Norge.

Svar på skriftlig spørsmål nr. 245 fra stortingsrepresentanten Emilie Enger Mehl – Spørsmål om villsvin i Norge

Jeg viser til brev fra Stortingets president av 26. oktober 2020 vedlagt spørsmål nr. 245 fra stortingsrepresentant Emilie Enger Mehl:

"Kan statsråden gi en oversikt over følgende, eventuelt med hvilke anslag/beregninger som legges til grunn der det ikke finnes sikre data:

- hvor mange villsvin er i Norge per dags dato, samt

- hvor mange villsvin er født og/eller innvandret til Norge fra januar 2020 til dags dato, samt

- hvor mange villsvin er skutt i Norge, fremstilt per fylke, fra januar 2020 til dags dato, samt

- på hvilket tidspunkt, eller om, villsvinet vil bli utryddet i Norge med tiltakene som ligger i regjeringens handlingsplan?"

Det finnes ingen sikre tall på hvor mange villsvin som er i Norge i dag. Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) har i sin rapport fra 2018 estimert den norske villsvinbestanden til å være mellom 400 og 1200 individer.

Ifølge Miljødirektoratet, har vi heller ingen data over hvor mange villsvin som vandrer frem og tilbake over riksgrensen mellom Norge og Sverige, eller hvor mange villsvin som fødes på norsk side av grensen. Det er krevende å få data på dette. Jeg er kjent med at Norsk institutt for naturforskning (NINA) arbeider med å få bedre oversikt over villsvinbestanden i Norge og det er gitt støtte til dette over jordbruksavtalen.

Statistisk sentralbyrå samler jaktstatistikk som også omfatter felte villsvin. Jaktstatistikken følger jaktåret, nærmere bestemt 1. april – 31. mars, og ikke kalenderåret. I jaktåret 2019/2020 ble det rapportert felt 310 villsvin, noe som er på nivå med jaktåret 2018/2019.

Halden og Aremark kommuner utmerket seg med mange felte villsvin i 2019/2020, der det ble skutt 125 villsvin i Halden og 105 i Aremark. Det er felt villsvin i til sammen 26 kommuner (jf. kommunegrenser per 1. januar 2020). Dette inkluderer også kommuner lenger vest og nord for der villsvin er mest utbredt i dag, eksempelvis Bærum, Ringerike, Nannestad og Trysil. I 2019 ble det felt to villsvin så langt nord som Trondheim og Tydal kommuner i Trøndelag.

Med bakgrunn i den store villsvinbestanden som finnes i Sverige, og stadig innvandring av villsvin til Norge, er det min vurdering at det er urealistisk å utrydde villsvin fra norsk fauna. Regjeringen besluttet i 2019 at villsvin i Norge skal forvaltes med mål om færrest mulig villsvin, spredt over et minst mulig område. På oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet la Miljødirektoratet og Mattilsynet 14. november 2019 fram Handlingsplan mot villsvin 2020-2024. Handlingsplanen bygger opp under regjeringens målsetting. Direktoratene har fått i oppdrag å følge opp tiltak og virkemidler i handlingsplanen på sine ansvarsområder, og er godt i gang med dette arbeidet. Det er blant annet lagt til rette for økt grunneiersamarbeid og organisering for mer effektiv jakt, etablert en ordning med godtgjørelse for innsending av prøver fra skutte villsvin for overvåking av villsvinhelse, tillatt bruk av fastmontert kunstig lys ved åtejakt på villsvin, innført forbud mot fôring av villsvin, samt åpnet for utprøving av fellefangst av villsvin. I handlingsplanen blir det lagt opp til å gjennomføre en evaluering etter to år, blant annet for å se om iverksatte tiltak har fungert,  eller om det er behov for justeringer for å nå målet. Utover tiltakene som ble foreslått i handlingsplanen, vil jeg også vise til at Landbruks- og matdepartementet, sammen med Klima- og miljødepartementet, nylig har sendt på høring forslag om å tillate utvidet bruk av kunstig lys, herunder lommelykt og nattoptikk, ved jakt på villsvin. Dette mener jeg i sum vil gi bedre rammer til grunneiere og jegere for å felle nok villsvin over tid, og til at regjeringens mål om færrest mulig villsvin i Norge kan nås.

Med hilsen

Olaug Vervik Bollestad