Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Svar på skriftlig spørsmål om tilsyn med grinder på salteplasser i Nordfjella

Landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen (Sp) om staten har lovhjemmel til å bruke helikopter for tilsyn av grindene i Nordfjella.

Svar på skriftlig spørsmål nr. 2180 fra representanten Per Olaf Lundteigen

Stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen har stilt følgende spørsmål til skriftlig svar:

"I Mattilsynets brev av 21.08.19 til sankelaga i Nordfjella "Tilsyn med grinder på salteplasser i Nordfjella" heter det: "Vi har nå målsetning om å være ute på tilsyn med helikopter 3 dager i uka." I pkt. 8.5 "Saneringsplan for uttak av villreinbestanden i Nordfjella sone 1" av 15.06.17 framgår det at beitebrukerne skulle utføre tilsynet av grindene til fots. Har staten lovhjemmel til å bruke helikopter for tilsyn av grindene, når beitebrukerne som skulle gjøre samme jobb for staten, ikke blei gitt slik hjemmel?" 

Mattilsynet har i år hatt ansvar for tilsyn med alle grindene som er satt opp på salteplassene i Nordfjella. Dette er et omfattende ansvar, og for å kunne utføre et forsvarlig tilsyn og nødvendige utbedringer og sikring av grindene, har man hatt behov for å benytte helikopter.

Bruk av all motorferdsel i utmark, herunder bruk av helikopter, er regulert i motorferdselloven. Motorferdsel i forbindelse med oppsyns- og tilsynstjeneste er tillatt direkte med hjemmel i loven, jf. motorferdselloven § 4 (1) a jf. § 3). Dersom området er vernet, må det imidlertid innhentes tillatelse fra miljømyndighetene.

I soneforskriften § 7 (3) har Mattilsynet hjemmel til, uten grunneierens samtykke, å gjøre nødvendige tiltak for å redusere smitterisikoen fra områder i Nordfjella-sonen. Mattilsynet vurderer at bruk av helikopter må anses som et nødvendig tiltak i denne sammenheng. Det følger også av matloven § 13 (1., 2. og 4. ledd) plikt til å gi tilsynsmyndigheter uhindret adgang til sted eller lokaler der det foregår aktiviteter omfattet av loven. Mattilsynet legger etter dette til grunn at de har direkte hjemmel til bruk av helikopter for tilsynsformål i de områder som ikke er vernet. Når det gjelder vernede områder, er nødvendige tillatelser innhentet fra vernemyndighetene, og Mattilsynet har fått innvilget dispensasjon til lavtflyging og landing i aktuelle vernede områder.

I et av de vernede områdene (Nærøyfjorden landskapsvernområde) er det etablert et samarbeide med lokal SNO representant som også gjennomfører tilsyn med grindene. Dette er gjort for å bidra til at antall flyginger reduseres.

Med hilsen

Olaug Vervik Bollestad

Til toppen