Svar på spm. 128 fra stortingsrepresentant Anette Trettebergstuen

Kontantstøtte

Jeg viser til brev av 27. november 2013 fra Stortingets president vedlagt følgende spørsmål fra stortingsrepresentant Anette Trettebergstuen til skriftlig besvarelse:

“Dersom en legger H, Frp, KrF og V sin budsjettavtale med økt kontantstøtte, økt barnehagepris, og bevaring av skatteklasse 2 til grunn, når vil det være økonomisk lønnsomt for en av foreldrene å slutte og jobbe hvis de har barn i kontantstøttealder? Ta gjerne utgangspunkt i at alternativet til kontantstøtte vil være fulltids barnehageplass.”

Svar:
I tråd med spørsmålet legges det til grunn skatteregler samt satser for kontantstøtte og barnehage fra budsjettavtalen mellom regjeringen og Venstre og Kristelig Folkeparti. Barnehagesatsen fra budsjettavtalen er 2 405 kroner per måned i 11 måneder (26 455 kroner i året) og kontantstøtten er 6 000 kroner per måned i 11 måneder (66 000 kroner i året). Skattefordelen av å lignes i skatteklasse 2 blir 6 264 kroner i 2014. Om barnet går i barnehage, har foreldrene rett til foreldrefradrag på 25 000 kroner for det første barnet (med en skatteverdi på 6 750 kroner i 2014).

Arbeidsinntekten (etter skatt) må være om lag 92 000 kroner eller høyere i 2014 for at det skal lønne seg økonomisk å velge arbeid kombinert med fulltids barnehageplass framfor å være hjemmeværende, jf. regnestykket nedenfor.

   66 000 kr

Kontantstøtte

+ 26 455 kr

Barnehageutgifter

+   6 264 kr

Klasse 2

–   6 750 kr

Foreldrefradrag

= 91 969 kr

Netto fordel av at en ektefelle er hjemmeværende


En må ha en bruttoinntekt på om lag 103 100 kroner for å ha en nettoinntekt på 92 000 kroner. Beregningen forutsetter at foreldrene er gift (krav for rett til å bli lignet i klasse 2), og at de ikke har andre fradrag utover standard fradrag og foreldrefradrag eller annen inntekt utover arbeidsinntekt.

Regnestykket over legger til grunn at alternativet til å motta kontantstøtte er å arbeide mens barnet går i barnehage. Det er imidlertid ikke et krav om at en forelder er hjemmeværende for å motta kontantstøtte. Det er derfor også mulig at begge foreldrene er i arbeid og samtidig mottar kontantstøtte (for eksempel ved at barnet passes av dagmamma, som for øvrig også gir rett til foreldrefradrag). Tilsvarende er det mulig å være hjemmeværende uten å motta kontantstøtte om barnet går i barnehage.

 

Med hilsen
Siv Jensen

Til toppen