Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Svar på spm. 131 fra stortingsrepresentant Geir Pollestad

Vedrørende økningen i mineraloljeavgiften i statsbudsjettet for 2014

Jeg viser til brev av 27. november 2013 fra Stortingets presidentskap vedlagt følgende spørsmål til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Geir Pollestad:

"I statsbudsjettet for 2014 blir mineraloljeavgiften økt med 52 øre. Dette gir ifølge budsjettavtalen mellom regjeringen og KrF/V 600 millioner kroner i inntekter. Kan statsråden legge frem en oversikt over hvilke grupper som får denne skatteregningen?"

Svar:
I budsjettavtalen mellom regjeringen og Kristelig Folkeparti og Venstre er det foreslått å øke grunnavgift på mineralolje mv. med 0,52 kroner per liter utover prisjustering. Provenyet er anslått til 655 mill. kroner påløpt og 600 mill. kroner bokført i 2014.

Grunnavgiften betales for blant annet parafin, fyringsoljer, marine gassoljer og autodiesel som ikke pålegges veibruksavgift. Det gis fritak for bruk til blant annet skip i utenriks fart, gods- og passasjertransport i innenriks sjøfart, fiske og fangst, petroleumsvirksomhet på sokkelen, sildemel- og fiskemelindustrien, til fremdrift av tog eller annet skinnegående transportmiddel og til høsting av tang og tare. Treforedlingsindustrien og produsenter av fargestoffer og pigmenter, som betaler lav sats, er heller ikke omfattet av avgiftsøkningen.

Tabell 1 gir en oversikt over hvilke næringer og aktiviteter som vil betale mer i grunnavgift pga. satsøkningen. Salg av ulike mineraloljer registreres til dels på varmeforhandlere og bensinstasjoner. Det er derfor betydelig usikkerhet ved hvordan sluttforbruket fordeler seg på ulike næringer og aktiviteter. Følgelig kan feilmarginen være stor ved kostnadsanslag for enkeltgrupper. Tabellen gir derfor bare en grov indikasjon på hvordan kostnadsøkningen kan antas å bli fordelt.

Tabell 1  Anslåtte kostnader av økt grunnavgift på mineralolje mv. påløpt i 2014 fordelt på næringer og aktiviteter, mill. kroner

Industri, stasjonær forbrenning

115

Energiforsyning

20

Oppvarming i primærnæringer

5

Oppvarming i bygge- og anleggsvirksomhet

12

Oppvarming i tjenesteytende næringer

115

– herav offentlig virksomhet

20

Oppvarming i husholdninger

70

Småbåter

8

Traktorer, anleggsmaskiner og andre motorredskaper

310

– herav jordbruk og skogbruk

25

Sum

655


Traktorer, anleggsmaskiner og andre motorredskaper er den største gruppen og anslås å få nær halvparten av kostnadsøkningen. 15–20 prosent av kostnadsøkningen antas å falle på henholdsvis industrien og tjenesteytende næringer (inkl. offentlig virksomhet). Husholdninger anslås å få vel 10 prosent av kostnadsøkningen. Primærnæringene i alt, dvs. oppvarming og traktorer/motorredskaper, anslås å få om lag 5 prosent av kostnadsøkningen fra å øke grunnavgiften.

Med hilsen
Siv Jensen

Til toppen