Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Svar på spm 1383 fra stortingsrepresentant Nicholas Wilkinson

Om regjeringens oppfølging av Norges Bank vedrørende Nicolai Tangen

Jeg viser til brev 22. april 2020 fra Stortingets president, vedlagt følgende spørsmål fra stortingsrepresentant Nicholas Wilkinson til skriftlig besvarelse:

«Hvordan vil regjeringen følge opp Norges Bank for å sikre at Nicolai Tangen ikke har personlige finansielle interesser, eksempelvis gjennom Ako Capital som går på tvers av interessene til Statens pensjonsfond utland?

Begrunnelse:
NBIM har opp gjennom årene tatt flere initiativ innen ansvarlig forvaltning, med eksempelvis forventningsdokumenter innenfor konkrete områder. Norges bank har kommet med anbefalinger om nedsalg i fossil energi. Alt dette er arbeid som kan tenkes å potensielt påvirke verdiene til andre investorer i markedet. En person med svært store verdier i aksjemarkedet kan derfor ende opp i en situasjon der beslutninger for Statens pensjonsfond utland påvirker denne personens egne økonomiske verdier i svært stor grad.»

Svar:
Det er Norges Bank som har ansvaret for å ansette daglig leder for bankens forvaltning av Statens pensjonsfond utland (SPU), jf. sentralbankloven § 2-13.

Videre fører det stortingsoppnevnte representantskapet tilsyn med Norges Bank. Representantskapets ansvar omfatter blant annet tilsyn med om bestemmelsene for virksomheten blir fulgt (sentralbankloven § 2-17 jf. § 4-1). Det ligger altså til representantskapet å vurdere om Norges Bank har sikret i tilstrekkelig grad at ikke ansattes privatøkonomiske interesser skal være i konflikt med interesser banken skal ivareta på egne eller statens vegne.

Jeg har mottatt en rekke spørsmål de siste dagene i henhold til Stortingets forretningsorden § 70 som i stor grad sammenfaller med representantskapets spørsmål til Norges Bank. Mange av disse spørsmålene krever at departementet innhenter informasjon fra Norges Bank om forhold som representantskapet skal vurdere. Norge Bank har uttalt til departementet at den anser at det er naturlig at den prioriterer å svare på spørsmålene fra representantskapet.

Jeg anser at både arbeidsfordelingen som følger av sentralbankloven § 2-17 jf. § 4-1 og særlig det forhold at representantskapet har ansettelsesprosessen til behandling, medfører at det er hensiktsmessig å avvente Norges Banks svar til representantskapet og de undersøkelser og vurderinger som representantskapet har initiert.

Med hilsen
Jan Tore Sanner

Til toppen